SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer och andra myndigheters strategier

SBU:s rapporter visar det samlade vetenskapliga underlaget

SBU har utarbetat fullständiga utvärderingsrapporter inom områdena endometrios, epilepsi och psoriasis. Jämfört med underlagen för nationella riktlinjer innehåller SBU-rapporterna utökad information, bland annat en beskrivning av metodiken för den systematiska översikten, etik, diskussion och överväganden för forskning.

SBU:s utvärderingar följer en väl genomarbetad och noggrann metod där sakkunniga inom området gör ett omfattande och noggrant arbete genom att systematiskt söka, sålla, kvalitetsgranska och väga samman forskningsresultat från hela världen. SBU:s utvärderingar används som ett opartiskt och vetenskapligt tillförlitligt underlag för andra myndigheter, men även för forskare, brukare och anhöriga. SBU:s rapporter lyfter fram slutsatser, men ger inte några rekommendationer eller riktlinjer.

Vetenskapligt underlag i förhållande till rekommendationer

Ett starkt vetenskapligt underlag innebär inte alltid en stark rekommendation. Den instans som tar fram en rekommendation väger in mer än det vetenskapliga underlaget i sitt beslut. Som exempel kan nämnas ekonomiska aspekter, hur genomförbar en viss åtgärd är samt tillgängligheten till den metod eller behandling det gäller.

Samtliga de vetenskapliga underlag som SBU lämnat under arbetet med nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi är tillgängliga via SBU:s registrator (registrator@sbu.se).

Psykisk hälsa och suicidprevention

Underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
Underlagsrapport till Folkhälsomyndigheten samt Socialstyrelsen. Till underlaget

Endometrios

SBU:s utvärderingsrapport granskar det vetenskapliga underlaget för bilddiagnostiska metoders tillförlitlighet för att diagnostisera endometrios. Dessutom granskas olika typer av behandlingars förmåga att minska smärtan eller öka möjligheten att få barn. I SBU-rapporten ingår även kvalitativa studier om patientens upplevelse av vården (bemötande, diagnostik samt behandling).

Till SBU:s utvärderingsrapport Endometrios – Diagnostik, behandling och bemötande
Till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för endometrios

Epilepsi

SBU-rapporten tar upp ett antal diagnostiska metoder (till exempel genom olika former av EEG samt magnetresonanstomografi) och behandlingar (såsom läkemedel, resektiv kirurgi, ketogen kost, djup hjärnstimulering och vagusnervstimulering). Dessutom tar rapporten upp behandling av epilepsi vid samsjuklighet med ADHD, depression och ångest, respektive psykoser.

Till SBU:s utvärderingsrapport Diagnostik och behandling av epilepsi
Till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsi

Psoriasis

Underlaget till nationella riktlinjer tar, utöver de behandlingar som ingår i SBU:s utvärderingsrapport (se nedan), upp några topikala behandlingar av psoriasis på särskilt svårbehandlad hudyta. Exempel är psoriasis i hårbotten eller på naglar.

SBU:s utvärderingsrapport Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis tar upp ljusbehandling och systemisk behandling av medelsvår och svår psoriasis i huden.