Tympanometri

Tympanometri är en snabb och säker metod för att bedöma trumhinnans rörlighet. Den ger därmed ett indirekt mått på om det finns luft eller vätska/var i mellanörat. Tympanometri kan läras fort men det kräver en viss träning och erfarenhet att tolka resultaten.

Med en snabbtympanometer kan mätningen göras på några sekunder. Förutsättningen är att barnet är tyst och inte alltför livligt. Om barnet skriker kan det störa mätresultaten.


Publicerad med tillstånd av Anita Groth

Vid mätningen måste hörselgången vara stängd. Hörselgångsmynningen tätas därför med en kuff ansluten till en prob (handtaget). Lite vax i örongången är inget problem men den får inte vara helt ockluderad.

Princip

Tympanometri bygger på att trumhinnans rörlighet (”compliance”) avgör hur mycket ljud som passerar till mellanörat och hur mycket som reflekteras tillbaka. Rörligheten i en normal trumhinna är störst när lufttrycket i mellanörat är detsamma som i omgivningen. Då reflekteras minst del av ljudtrycket (”impedans”). När lufttrycket i hörselgången är lägre eller högre än i mellanörat så styvas trumhinnan upp. Trumhinnans rörlighet minskar alltså och en större del av ljudtrycket reflekteras.

Utförande

Mätningen utförs genom att en ton med ett givet ljudtryck sänds in i örat. Samtidigt varierar man lufttrycket i hörselgången, från ett övertryck på 400 daPa (dekapascal) till ett undertryck på cirka –500 daPa.


Publicerad med tillstånd av Anita Groth

Den del av ljudtrycket som reflekteras vid de olika värdena på lufttrycken registreras. Den grafiska beskrivningen av rörligheten som funktion av lufttrycket i hörselgången kallas för ett tympanogram. När lufttrycken i mellanöra och hörselgång är desamma fås en topp på tympanogrammet. 

Felkällor vid tympanometri

 • Skrikande barn
 • Huvudrörelser
 • Sväljning (t ex nappsugande)
 • Problem med kuffen: Fel kuff, inte tättslutande eller för liten
 • Problem med proben: proben riktas mot hörselgångsvägg istället för mot trumhinnan (dra i ytterörat för att räta ut hörselgången) eller man håller proben med kuffen för löst
 • Hörselgången är helt fylld med vax
 • Perforation eller radikalhåla > 6 cc (då startar inte tympanometern)
 • Sklerotisk, orörlig trumhinna (kan ge falskt B-tympanogram)
 • Obehag, smärta hos enstaka barn (samma vid test med Siegels tratt)
 • Vid stora undertryck och en liten mellanörevolym visar tympanometern för högt negativt tryck

Klassificering av tympanogram

Tympanogrammen klassificeras i olika typer, baserat på kurvans utseende och mellanöretrycket. En normal trumhinna med luft i mellanörat ger ett så kallat A-tympanogram (se Figur A). 

Om det finns vätska eller var i mellanörat eller om trumhinnan är perforerad ändras inte rörligheten med trycket. Tympanogrammet visar ett rakt streck (B-tympanogram, se Figur B).

C1-tympanogram är normalt hos barn. C2 visar undertryck eller ett lite vätska (se Figur C).

Tolkning av tympanogram

1. Se på kurvtypen
A-typ = kurva; ≥ -100daPa = normalt hos vuxna
C1-typ = kurva; ≥ -200 daPa= normalt hos barn
C2-typ = kurva; < -200 daPa = undertryck eller lite vätska
B-typ = rakt streck; +200- -4-500 daPa el NP (no pressure) = vätska eller hål på trumhinnan
P-typ = kurva > +25 daPa = övertryck eller tidig otit

2. Om tympanogrammet är av B-typ måste man titta på mätvärdet för hörselgångsvolymen (ECV, ear canal volume). Det finns utskrivet på nyare tympanometrar.

Om ECV <1,0 ml hos barn (eller <2,0 ml  hos vuxna) finns det vätska eller var i mellanörat.
Om ECV >1,0 ml hos barn (eller >2,0 ml hos vuxna) finns det ett hål på trumhinnan eller fungerande plaströr.

Ett B-tympanogram kan också erhållas  efter luftinblåsning (till exempel Valsalvas manöver, Politzer eller Otoventinblåsning) innan patienten har hunnit svälja för att tryckutjämna  det uppkomna övertycket. Om slutningstrycket (övertrycket efter luftinblåsning) överstiger +200 mm dPa blir det ett B-tympanogram (då många tympanometrar endast mäter/graderas upp till +200 dPa). Slutningstrycket  kan variera mellan 0–>400 dPa  hos olika individer. Om det är 0 kan en manifest eller incipient tuba aperta (öppetstående örontrumpet) föreligga.

Mätvariabler vid tympanometri

(och beteckning hos olika tympanometrar)

 • Compliance: C eller PEAK  (cc, cm3 el mmhos), tillgängligheten av luft i en hårdväggig kavitet eller luft i mellanörat      
 • Hörselgångsvolym: V eller ECV (cc, cm3 eller ml)
 • Mellanöretryck: trycket i hörselgången vid compliancetoppen, P (daPa)       
 • Tympanogrambredd (gradient): tryckbredden vid 50 procent av compliancetoppen,G eller GR (daPa)

Observera att compliance, exakta mellanöretrycket och gradienten inte är av värde i kliniken och därför inte behöver anges. 

Ange endast om det finns kurva eller streck. Vid streck – kontrollera hörselgångsvolymen (se ovan). 

A-tympanogram

Normala tympanogram hos barn och vuxna

Det vänstra tympanogrammet visar en normal trumhinna hos barn som har lägre compliance på grund av styvare trumhinna.

Det högra tympanogrammet visar en normal trumhinna hos vuxna.

B-tympanogram

Det vänstra tympanogrammet visar en perforerad trumhinna eller en trumhinna med ett fungerande rör. Den högra visar vätska eller var i mellanörat (se ECV-värdena).

C1-tympanogram

Lindrigt undertryck.
Normalt hos barn

C2-tympanogram

Större undertryck, fortfarande delvis luftande mellanöra

P-tympanogram

Efter luftinblåsning genom näsan eller tidig akut otit