Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Förebygg för barnens skull

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn

Det ligger i allas intresse att skapa ett samhällsklimat där unga människor mår bra. En miljö i hemmet, skolan och samhället som främjar alla ungas hälsa. Men idag visar statistiken att många barn och unga mår psykiskt dåligt.

Därför har det på senare år tagits många initiativ för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. En del av arbetet utgörs av olika program för föräldrastöd och insatser riktade till barn i skolan. När samhället satsar på sådana program, är målet givetvis att de ska göra så stor nytta som möjligt för så många utsatta barn som möjligt.

Men när SBU med hjälp av ämnesexperter granskade den samlade forskningen om programmen, visade det sig att kunskapen om dem är ganska begränsad. Effekterna har sällan följts någon längre tid efter att programmen har avslutats, och hur de fungerar under svenska förhållanden har inte studerats. SBU framhöll att effekterna av de program som redan används borde följas upp.

Den här broschyren har skrivits av journalisten Åsa Fagerström, med hjälp av SBU:s experter. Den bygger på SBU-rapporten ”Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en systematisk litteraturöversikt” från 2010. Broschyren beskriver kort rapportens resultat och tar upp frågor som kan vara viktiga att tänka på i det förebyggande arbetet. Den riktar sig till dig som själv arbetar med förebyggande program i en skola eller kommun eller som är beslutsfattare på området.

Sidan publicerad