Äldre och urininkontinens

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den här skriften riktar sig till personer som tar hand om äldre med urininkontinens. Texten bygger på en vetenskaplig sammanställning som har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Det krävs kunskap och erfarenhet för att på bästa sätt hjälpa den äldre att förebygga urininkontinens. Det är viktigt att vårdpersonal får utbildning i kontinensvård. Tillgång till uroterapeut bör finnas i alla kommuner som vårdar äldre personer. Ett rehabiliterande synsätt där inställningen att äldre har reservkapacitet som går att träna upp är viktigt. Gångförmåga, armstyrka, fingerfärdighet är områden som snabbt försämras genom inaktivitet.

Det är viktigt att förstå att dessa förmågor har ett mycket starkt samband med förmågan att hålla sig torr. Att även som äldre vara kontinent påverkar livskvalitet och personlig integritet i positiv riktning. Det är viktigt att använda de särskilda vårdprogram för urininkontinens som finns i många landsting och regioner.

Text: Med dr Karin Stenzelius, sjuksköterska och Med dr Gunnel Andersson, uroterapeut.
Faktagranskare: Docent Patrik Midlöv, distriktsläkare.
Projektledare: Med dr Jenny Odeberg, SBU.
Redaktör: Dr Ragnar Levi, SBU.

Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2015-04-27