Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Ungas erfarenhet av hälsoinformation via internet

En ungdomsmottagning är en rådgivande hälsomottagning för unga (12–25 år). Ungdomsmottagningarna strävar efter att vara både tillgängliga och diskreta. De har i regel öppet på vardagar och lokalerna är ofta belägna i miljöer som kan besökas av andra skäl som exempelvis gallerior. Många ungdomsmottagningar har egna eller gemensamma hemsidor med information och möjlighet att ställa frågor. För att bättre kunna nå ut till målgruppen är det viktigt att veta vad som gör att en mottagning upplevs som tillgänglig via internet.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Hur upplever unga personer ungdomsmottagningarnas tillgänglighet via internet?

Frågeställare: Samordnare/verksamhetsutvecklare på Ungdomsmottagning, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat två systematiska översikter och fyra studier som delvis svarar på frågan. Ingen av artiklarna har undersökt insatser som syftar till att öka tillgängligheten till hälsoinformation för unga på internet. I de två identifierade översikterna och i en av studierna skrev författarna att unga kan ha flera skäl för att använda internet när de vill söka hälsoinformation [1,2,3]. Det finns också ett par studier där författarna tog upp särskilda grupper av unga som kan föredra att söka hjälp på internet framför vanliga mottagningsbesök [3,4]. I ett par studier beskrevs att de unga gärna vill ha interaktiv kontakt över nätet [3,5]. När det gäller att finna informationen så skrev författarna att det finns en stor variation vad beträffar hur avancerade de ungas sökmetoder på nätet är [1]. I en studie drog författarna slutsatsen att det bör utvecklas webbsidor som underlättar sådana sökningar för unga [6].

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), Sally Saad (utredare), Sara Fundell (projektadministratör), Åsa Fagerström (kommunikatör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad