Total parenteral nutrition (TPN) i vården av cancerpatienter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

I vissa fall behöver personer som genomgår cancerbehandling extra näringstillskott för att möta deras näringsbehov. Total parenteral nutrition innebär att en speciell blandning av glukos, protein, fett, vitaminer och mineraler ges via blodbanan. Parenteral nutrition kan ges som komplement till näringstillförsel genom munnen, medan total parenteral nutrition (TPN) ersätter patientens totala behov av energi- och näringsämnen.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilket stöd finns för användning av total parenteral nutrition (TPN) hos cancerpatienter?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT), där författarna undersöker användningen av TPN i palliativ vård av cancerpatienter. Vi har också identifierat fyra systematiska översikter som tar upp parenteral nutrition som en tilläggsbehandling vid cancersjukdom, samt hos mycket sjuka människor där även andra sjukdomstillstånd ingår.

Sammantaget drar författarna till översiktsrapporterna slutsatsen att det inte finns någon större nytta med parenteral nutrition eller TPN hos de flesta cancerpatienter, det kan dock ge en bättre livskvalitet till en del patienter i slutskedet av sjukdomen. Dessutom finns det studier som tyder på att det inte är lämpligt att ge parenteral nutrition till patienter som genomgår behandling med cellhämmande läkemedel och/eller strålningsbehandling. I RCT:n  antyds dock att TPN har en positiv inverkan på livskvalitet hos patienter med långtgående kakexi (utmärgling/höggradig utmärgling) även om det är svårt att dra slutsatser pga brister i studiedesign/genomförande.

Evidensen inom detta område är dock mycket begränsad, då man i de systematiska översikterna inte kunde använda många av studierna i sina meta-analyser på grund av stora olikheter mellan studierna och i RCT:n uteslöts ett antal patienter som inte behandlats enligt studieprotokollet.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-12-07.

Identifierad litteratur

Identifierade studier

Lundholm K, Daneryd P, Bosaeus I, Körner U, Lindholm E. Palliative nutritional intervention in addition to cyclooxygenase and erythopoietin treatment for patients with malignant disease: effects on survival, metabolism and function. Cancer 2004; 100:1967-77.

Identifierade systematiska översikter, cancerpatienter

Jones L, Watling RM, Wilkins S, Pizer B. nutritional support in children and young people with cancer undergoing chemotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003298. DOI: 10.1002/14651858.CD003298.pub2.

Koretz L, Lipman TO, Klein S. AGA technical review on parenteral nutrition. Gastroenterology 2001; 121:970-1001.

Identifierade systematiska översikter, svårt sjuka patienter

Braunschweig CL, Levy P, Sheean PM, Wang X. Enteral compared with parenteral nutrition: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2001; 74:534-42.

Heyland DK, MacDonald S, Keefe L, Drover JW. Total parenteral nutrition in the critically ill patient. JAMA 1998; 280:2013-19. 


Frågeställare

Onkolog/överläkare, Uppsala

Datum

2013-01-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Elisabeth Hedström

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2013-02-05
https://www.sbu.se/tpn