Stöd till anhöriga efter suicid

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av olika typer av stöd till anhöriga efter suicid?

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Att förlora en anhörig genom suicid är ett svårt trauma som kan leda till både sorg och livskris. Situationen innebär en ökad risk för psykisk ohälsa och även egna suicidhandlingar. Det finns behov av insatser för stöd och hjälp till de anhöriga efter suicid.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av olika typer av stöd till anhöriga efter suicid?

Frågeställare: Socialstyrelsen, projektledare för deluppdrag till Regeringsuppdrag om psykisk ohälsa.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias inkluderat tre systematiska översikter i svaret. Studiepopulationerna är nära anhöriga till den som suiciderat och icke-närstående, till exempel skol- eller arbetskamrater. Interventionerna innehöll olika typer av stöd och behandling exempelvis i form av peer support online, mindfulness, socialiserande samvaro, kognitiv beteendeterapi och annan psykoterapi samt manualbaserad terapi för komplicerad sorg, som kunde ges individuellt eller i grupp. De utfallsmått som användes i studierna var exempelvis grad av sorg, psykosocial hälsa och suicidrisk. Översiktsförfattarna har bedömt att nästan alla de inkluderade studierna hade låg kvalitet och därmed hög risk för bias. Ingen av översikterna innehöll någon metaanalys utan författarna har istället presenterat en narrativ analys. Författarna till översikterna menar att det finns studier som visar viss minskning av sorgens intensitet och suicidrisk av stödinsatser och behandling men att det sammantaget endast finns svag evidens för effekterna. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU:s upplysningstjänst har även identifierat en relevant primärstudie från år 2020 som inte finns med i någon av översikterna. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias så författarnas slutsatser presenteras inte här, men studien beskrivs kort i svaret och finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Stöd till anhöriga efter suicid [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202035

Sidan publicerad