Somatisering och patientens förklaringsmodell för sjukdom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Somatisering innebär tillstånd där en patient har medicinskt svårförklarliga symtom (medically unexplained physical symptoms, MUPS/MUS). Med detta menas sjukdomar där de fysiska symtomen inte kan förklaras med hjälp av hittills tillgängliga medicinska tester. Till dessa kan även sjukdomar som exempelvis särskilda varianter av kronisk smärta, kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi räknas. Patienterna kan själva ha olika förklaringsmodeller för sina symtom

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka studier finns av samband mellan patienters förklaringsmodeller och resultat av behandling?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två studier från 1990-talet som tar upp patientens förklaringsmodell till symtom i relation till utfall av behandling som bifynd. Behandlingarna skiljer sig åt mellan studierna. Totalt ingår 263 patienter i de båda studierna. Författarna kommer till olika slutsatser om ett eventuellt samband.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-08-21.

Identifierad litteratur

Primärstudier

Cathebras P, Jacquin L, le Gal M, Fayol C, Bouchou K, Rousset H. Correlates of somatic causal attributions in primary care patients with fatigue. Psychotherapy and psychosomatics 1995;63:174-80.

Butler S, Chalder T, Ron M, Wessely S. Cognitive behaviour therapy in chronic fatigue syndrome. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 1991;54:153-8.


Frågeställare

Barnläkare, Västra Götaland

Datum

2014-12-22

Publiceringsdatum

2015-04-17

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-04-17
https://www.sbu.se/somatisering