Risk- och skyddsfaktorer för våld och kriminalitet bland unga

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ett av socialtjänstens uppdrag är att arbeta uppsökande med ungdomar och att identifiera de unga som kan ha sociala problem [1]. Detta kan bland annat innebära att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer för att kunna ge lämpliga insatser.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka risk- och skyddsfaktorer är centrala för ett förebyggande arbete mot externaliserande och internaliserande problem hos ungdomar i åldersgruppen 12–18?

Frågeställare: Socialförvaltningen, Stockholms stad

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt av översikter i svaret [2]. De systematiska översikter med tillhörande metaanalyser1 som författarna identifierat kunde påvisa samband mellan risk- och skyddsfaktorer som identifierats och olika typer av våld och kriminalitet. De riskfaktorer som översikterna tog upp var bland annat barnmisshandel och konflikter i hemmet, bristande skolgång och om den unge har bristande förmåga till moraliska bedömningar. De skyddsfaktorer som lyftes var bland annat anknytning och stöd från föräldrar. De samlade risk- och skyddsfaktorerna för våld och kriminalitet återfinns i Tabell 1.

1 Metaanalys är en statistisk analysmetod för att väga samman resultat från primärstudier av olika utfall som exempelvis riskfaktorer.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

För ett säkrare resultat av risk- och skyddsfaktorer för olika definierade utfall som exempelvis missbruk och spel om pengar behövs särskilt avgränsade sökningar på respektive område, vilket inte har genomförts i detta upplysningstjänstsvar.

Litteratursökning

Litteratursökning

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Granskningsmall

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-09-02
Rapportnr: ut201918
Diarienr: SBU 2018/567
https://www.sbu.se/ut201918