Betydelse av patientstöd vid INR-monitorering av warfarinbehandling

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Dosbehovet av warfarin varierar mellan olika individer och påverkas bland annat av kost och andra läkemedel. Därför krävs noggrann och regelbunden individuell kontroll av behandlingsintensiteten med INR(internationellt normaliserat ratio)-bestämningar. Patientkontakten på warfarinmottagningar kan ske på olika sätt (hembesök, telefonkontakt etc).

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Påverkas warfarinkontrollen av att patientkontakten skett på olika sätt?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre RCT:er (randomiserade kontrollerade studier) för frågeställningen hur warfarininställningen i form av INR påverkats genom att patientkontakten skett på olika sätt. I en RCT utvärderas effekten på INR av telefonrådgivning i kombination med hembesök, i en RCT utvärderas effekten på INR av utökat telefonstöd och i en RCT undersöks effekten på INR av gruppbesök jämfört med enskilda besök på apoteksstyrd mottagning (pharmacist managed anticoagulation clinic).

I den RCT som utvärderade telefonrådgivning (en gång per vecka) i kombination med hembesök (två gånger per månad) drar författarna slutsatsen att denna typ av rådgivning leder till bättre kontroll av INR-nivåerna jämfört med vanlig behandling (klinikbesök två gånger per månad och rådgivning av läkare).

I övriga RCT:er är bortfallet mer än 50 % och det finns stora tveksamheter i en RCT hur randomiseringen skett, vilket kan ha påverkat resultatet.

Upplysningstjänsten noterar även att när det sker en förändring i patientkontakten påverkas även patientens kunskaper om behandling, vilket kan påverka warfarinbehandlingen och INR-nivåer.  Det är också viktigt att reflektera över betydelsen av olika kvalitet på warfarinbehandlingen (vilken i allmänhet är av hög kvalitet i Sverige) för möjligheten att förbättra denna ytterligare. Måttet tid inom terapeutiskt intervall (TTR) har inte angivits i några av studierna. Överförbarheten av resultaten från studierna till svenska förhållanden kan således vara tveksam.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-12-11.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

  • Ibrahim R, Saber-Ayad M. Continuous outpatient warfarin counseling and its effects on adherence. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 2013;6:101-104.
  • Staresinic AG, Sorkness CA, Goodman BM, Pigarelli DW. Comparison of outcomes using 2 delivery models of anticoagulation care. Archives of Internal Medicine 2006;166:997-1006.
  • Griffin BL, Burkiewicz JS, Peppers LR, Warholak TL. International Normalized Ratio values in group versus individual appointments in a pharmacist-managed anticoagulation clinic. In: American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists; 2009. p 1218-23.

 

Frågeställare

Distriktsläkare, Stockholm

Datum

2014-01-31

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2014-02-04
https://www.sbu.se/warfarin