Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

MR-undersökning vid smärta i ländryggen

Magnetisk resonanstomografi (MR) är en typ av bilddiagnostik. I dagligt tal används ofta det felaktiga begreppet magnetröntgen. En fördel med MR är att patienten inte utsätts för joniserande strålning. Det finns dock ingen klar koppling mellan fynd vid MR-undersökning och smärta eller besvär från ländryggen. Med MR översikt menas en begränsad undersökning där bara vissa bilder tas.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan MR översikt användas istället för fullständig MR-undersökning, eller röntgen, vid ospecifik smärta i ländryggen?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat fem studier som undersöker diagnostisk träffsäkerhet för MR översikt, och två randomiserade kontrollerade studier som undersöker om utfallet för patienterna skiljer sig mellan MR översikt och röntgen. De diagnostiska studierna skiljer sig åt vad gäller vilka bilder som tas i undersökningarna, och vad gäller vilken referensstandard som använts. De skiljer sig även vad gäller utfallsmått och det går därför inte att dra generella slutsatser angående sensitivitet och specificitet.

Enligt författarna till de randomiserade kontrollerade studierna skiljer sig inte utfallet för de patienter som genomgått MR översikt från de som undersökts med sedvanlig röntgen.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Henschke N, Maher CG, Ostelo RW, de VHC, Macaskill P, Irwig L. Red flags to screen for malignancy in patients with low-back pain. In: editor.^editors. Cochrane Database of Systematic Reviews. ed. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
  2. Chawalparit O, Churojana A, Chiewvit P, Thanapipatsir S, Vamvanij V, Charnchaowanish P. The limited protocol MRI in diagnosis of lumbar disc herniation. Journal of the Medical Association of Thailand 2006;89:182-89.
  3. Hilal K, Sajjad Z, Sayani R, Khan D. Utility of limited protocol magnetic resonance imaging lumbar spine for nerve root compression in a developing country, is it accurate and cost effective? Asian spine journal 2013;7:184-9.
  4. Mullan CP, Kelly BE. Magnetic resonance (MR) imaging of lumbar spine: use of a shortened protocol for initial investigation of degenerative disease. The Ulster medical journal 2005;74:29-32.
  5. Rankine JJ, Hutchinson CE, Hughes DG. MRI of lumbar spondylosis: a comparison of sagittal T2 weighted and three sequence examinations. The British journal of radiology 1997;70:1112-21.
  6. Robertson WD, Jarvik JG, Tsuruda JS, Koepsell TD, Maravilla KR. The comparison of a rapid screening MR protocol with a conventional MR protocol for lumbar spondylosis. American Journal of Roentgenology 1996;166:909-16.
  7. Jarvik JG, Hollingworth W, Martin B, Emerson SS, Gray DT, Overman S, et al. Rapid Magnetic Resonance Imaging vs Radiographs for Patients with Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medical Association 2003;289:2810-18.
  8. Jarvik JG, Maravilla KR, Haynor DR, Levitz M, Deyo RA. Rapid MR imaging versus plain radiography in patients with low back pain: Initial results of a randomized study. Radiology 1997;204:447-54.
  9. McNally EG, Wilson DJ, Ostlere SJ. Limited magnetic resonance imaging in low back pain instead of plain radiographs: Experience with first 1000 cases. Clinical Radiology 2001;56:922-25.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn vid SBU. Det har granskats av Thomas Lindqvist, neuroradiolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad