Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core strategies

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om Safewards och Six core strategies för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Inom psykiatrisk slutenvård, tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, kan det uppstå konflikter och situationer som behöver lösas med tvångsåtgärder, åtgärder som alltid ska användas som en sista utväg. Flera metoder har tagits fram för att minska behovet av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård. Två av dessa är Safewards och Six core strategies.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om Safewards och Six core strategies för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias inkluderat två systematiska översikter om Safewards med måttlig risk för bias. Författarna drog slutsatsen att det finns stöd för att införandet av Safewards kan minska användandet av tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård, men att fler och större studier behövs för att utvärdera effekten inom alla de vårdinstanser som programmet används inom, samt för att bättre kartlägga patienternas upplevelser. Författarnas slutsatser är baserade på både kontrollerade och icke-kontrollerade studier och har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat ytterligare två relevanta systematiska översikter, en om Safewards och en om Six core strategies, som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Upplysningstjänsten har även inkluderat fem relevanta artiklar från primärstudier om Six core strategies, med både kontrollerad och icke-kontrollerad design. Inga artiklar från primärstudier om Safewards utöver de som är inkluderade i de två redovisade systematiska översikterna identifierades. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten och därför redovisas inga resultat eller slutsatser i svaret, men studierna finns kortfattat beskrivna i Tabell 2. Endast kontrollerade studier kan svara på frågan om en intervention har effekt, men icke-kontrollerade studier inkluderas för kännedom om forskningsläget eftersom studierna inom området är få.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core strategies [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut2022120

Sidan publicerad