Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Sömnproblem är vanligt förekommande hos barn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Sömnproblemen kan påverka hälsorelaterad livskvalitet hos patient, vårdgivande föräldrar och andra familjemedlemmar. Melatonin är ett hormon som påverkar reglering av dygnsrytmen och är godkänt för användning vid sömnproblem hos vuxna över 55 år.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt som utvärderar effekt av melatonin på sömnmönster hos barn med ADHD. Vi har också identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som tillkommit efter den systematiska översikten.

I den systematiska översikten ingår två RCT:er och en observationsstudie. Totalt ingår endast 157 patienter i översikten. Majoriteten av barnen är inte heller behandlade med metylfenidat.

I den senaste RCT:n deltog 60 barn som fick antingen melatonin eller placebo. Alla barn behandlades även med metylfenidat. I placebogruppen fanns ett stort bortfall.

Sammantaget anser författarna till översikten och RCT:n att melatonin kan ha effekt även om det finns osäkerhet vad gäller dosering och eventuella biverkningar vid långtidsanvändning. Det faktum att endast drygt 200 barn studerats, samt det stora bortfallet i RCT:n, gör det dock svårt att dra generella slutsatser om användning av melatonin till barn med ADHD.

Circadin heter det godkända melatonin-läkemedlet i Sverige. Det är dock inte godkänt för marknadsföring av användning på barn.

Se även SBU:s rapport ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet samt Melatonin som behandling av sömnproblem hos barn med ADHD.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-12-11.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Bendz LM, Scates AC. Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. Annals of Pharmacotherapy 2010;44:185-91.

Randomiserad kontrollerad studie

Mohammadi MR, Mostafavi SA, Keshavarz SA, Eshraghian MR, Hosseinzadeh P, Hosseinzadeh-Attar MJ, et al. Melatonin effects in methylphenidate treated children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomized double blind clinical trial. Iranian journal of psychiatry 2012;7:87-92.


Datum

2009-09-03, uppdaterad 2013-03-27

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn

Övriga medarbetare

Göran Bertilsson

Sidan publicerad