Kostnadseffektivitet av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vilken sammanställd forskning finns om kostnadseffektiviteten av läkemedelsassisterad substitutionsbehandling vid opioidberoende? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Läkemedelsassisterad substitutions- och underhållsbehandling (rehabilitering) vid opioidberoende (LARO) är en behandling för personer som har ett allvarligt beroende efter långvarigt bruk av heroin eller andra opioider. Behandlingen kombineras alltid med psykologisk behandling eller psykosocialt stöd, och vanligt förekommande läkemedel är metadon eller buprenorfin.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om kostnadseffektiviteten av läkemedelsassisterad substitutionsbehandling vid opioidberoende?

Frågeställare: Enhetschef, substitutionsmottagning

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att substitutionsbehandling med såväl metadon som buprenorfin är mer kostnadseffektivt än ingen behandling för samtliga utfallsmått. Författarnas primära slutsatser är dock framför allt baserade på resultaten från deras egen hälsoekonomiska modell. Denna översikt är från år 2007 och har tidigare kommenterats av SBU [1]. Översiktsförfattarnas slutsatser har i detta svar inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat sex relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser från dessa översikter redovisas därför inte i svaret.

För att belysa mängden studier som publicerats efter den inkluderade översikten från år 2007 presenterar vi även en tabell med relevanta primärstudier (n=59) som inkluderats i översikterna med hög risk för bias. Trettiofem artiklar rapporterade resultat från jämförelser mellan substitutionsbehandling och ingen behandling, sju rapporterade jämförelser mellan användandet av metadon och buprenorfin i substitutionsbehandling, och slutligen rapporterade 17 artiklar resultat från jämförelser mellan olika behandlingsmodaliteter av substitutionsbehandling. Notera att primärstudier inte granskas i fulltext eller med avseende på risk för bias av SBU:s upplysningstjänst så inga resultat eller slutsatser för dessa har redovisats i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Kostnadseffektivitet av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202126

Sidan publicerad