Kontinuitet i primärvården

Vilken sammanställd forskning finns om effekterna av relationskontinuitet inom primärvård?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Relationskontinuitet i vården bygger på en ömsesidig relation av tillit och ansvar till följd av upprepade möten mellan en enskild patient och hens läkare, eller annan vårdpersonal. Inom primärvården lyfts relationskontinuitet ofta fram som en viktig förutsättning för god vårdkvalitet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekterna av relationskontinuitet inom primärvård?

Frågeställare: Specialist i allmänmedicin, medlem i arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet, Sveriges Kommuner och Regioner

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat två systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatserna att det inom primärvård finns ett samband mellan högre relationskontinuitet och minskat behov av akutsjukvård, färre oplanerade sjukhusinläggningar samt lägre risk för förtida död. Andra relevanta utfall såsom sjukdomsspecifik symtomskattning, läkemedelsföljsamhet eller patientnöjdhet undersöktes inte i de båda översikterna. Det går inte att uttala sig om orsakssamband mellan kontinuitet och undersökta utfall på grund av studiedesignen på primärstudierna inkluderade i de systematiska översikterna. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat sex relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser från dessa översikter redovisas därför inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Kontinuitet i primärvården [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202219

Sidan publicerad