Ketamin vid behandling av kronisk smärta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Patienter med komplexa och långvariga smärttillstånd kan uppleva att konventionell smärtbehandling med exempelvis opioider har otillräcklig effekt. Ketamin används främst för att söva patienter men har i låga doser även använts för smärtlindring vid akut smärta.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilket vetenskapligt stöd finns för behandling med lågdosinfusion av ketamin vid kroniska smärttillstånd?

Frågeställare: Verksamhetschef, Verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård, Skånes universitetssjukvård

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat fyra översikter av systematiska översikter och elva systematiska översikter där studier av ketaminbehandling mot kronisk smärta inkluderats i översikterna. De systematiska översikterna inkluderar primärstudier med flera olika populationer med kronisk smärta, där deltagarna fått intravenös infusion med ketamin (men i vissa studier även med andra administrationsvägar), samt där studierna redovisat smärtlindring som primärt utfallsmått. Sammanfattningsvis bedömer vissa författare evidensläget som oklart, medan andra drar slutsatsen att ketamin kan ha en smärtstillande effekt vid kronisk smärta. Fler primärstudier behövs på specifika smärtpopulationer, med upprepade behandlingar, med längre uppföljningstider, och med utförlig biverkningsrapportering.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2018-12-19
Rapportnr: ut201837
Diarienr: SBU 2018/556
https://www.sbu.se/ut201837