Insatser för att minska ensamhet hos äldre

Vilken sammanställd forskning finns om interventioner för att minska ensamhet hos äldre? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Ensamhet associeras ofta med flera negativa hälsoutfall och drabbar i hög utsträckning äldre. Både social isolering och självupplevd ensamhet har bedömts vara associerad med ökad mortalitet. Detta upplysningstjänstsvar syftar till att identifiera den sammanställda forskningen som finns om effekten av interventioner för att minska ensamhet hos äldre inom både ordinärt- och särskilt boende.

Fråga

Vilken sammanställd forskning finns om interventioner för att minska ensamhet hos äldre?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat tio systematiska översikter i svaret. Av de tio inkluderade översikterna utvärderade fem översikter olika teknikunderstödda interventioner, två översikter inkluderade djurassisterade interventioner, två översikter inkluderade studier som primärt fokuserade på utfallet ensamhet, och en översikt undersökte fysisk aktivitet. Underlaget i de systematiska översikterna var ofta baserat på små studier varav många också hade metodologiska brister och hög risk för bias. De kvantitativa resultaten som presenteras i översikterna visar inte på någon entydigt positiv effekt av de inkluderade interventionerna, även om resultat som visar på minskad ensamhet finns för fysisk aktivitet som kombineras med sociala aktiviteter, samt för hundassisterad terapi. Trots att det i de flesta fall saknades statistiskt signifikanta resultat påpekar flera författare att det i det kvalitativa materialet går att utläsa gynnsamma effekter av vissa interventioner som sociala robotar och sociala stödgrupper där fokus läggs på aktivt deltagande, och efterfrågar därför mer högkvalitativ forskning på området.

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Upplysningstjänsten har även identifierat 27 relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Slutsatserna för dessa översikter redovisas inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:
SBU. Insatser för att minska ensamhet hos äldre [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202202.

Sidan publicerad