Injektion av koncentrerade blodplättar vid tennisarmbåge och andra sensjukdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Tidigare kallades tillståndet ofta tendinit men då man inte kunnat visa att smärtan beror på inflammation kallas det numera tendinopati.

Tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati) är alla exempel på tendinopatier. Tendinopatier är svåra att behandla. Injektioner av koncentrerade trombocyter (platelet-rich plasma eller PRP) har förts fram som en möjlig behandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har injektioner med koncentrerade blodplättar (platelet-rich plasma, PRP) effekt vid tendinopatier?

Upplysningstjänstens svar

Tendinopati, sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Bland tendinopatier återfinns tillstånd som exempelvis tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati). Tendinopatier är svårbehandlade och injektioner av koncentrerade blodplättar, PRP, har förts fram som en möjlig behandling.

Upplysningstjänsten har identifierat två relevanta systematiska översikter som undersökt PRP-behandling av tendinopatier. Den senaste av dessa drar slutsatsen att det behövs fler välgjorda kliniska studier för att utvärdera effekten av PRP-behandling.

Två studier har identifierats som tillkommit efter de systematiska översikterna. En är en långtidsuppföljning under ett år av patienterna i en randomiserad kontrollerad studie av PRP-behandling vid kronisk hälsene-tendinopati. Författarna kommer till slutsatsen att PRP-injektioner inte har bättre effekt än placebo.

Den andra är också en långtidsuppföljning av patienter från en randomiserad kontrollerad studie, denna gång under två år. Här studeras effekten av PRP-injektioner vid tennisarmbåge. Författarna drar slutsatsen att PRP-behandling har bättre effekt än kortikosteroidinjektioner.

Båda dessa publikationer behandlar samma patientmaterial som i originalstudierna vilket sammanlagt är 154 patienter.

Sammantaget kan man inte dra någon generell slutsats om effekten av PRP-injektioner vid tendinopatier. Möjligen har PRP-injektioner olika effekt på olika typer av tendinopati. Ett problem är också att studierna inte använder samma kontroller.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-11-30.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

  • Coombes, B.K., L. Bisset, and B. Vicenzino, Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet, 2010. 376(9754): p. 1751-67.
  • Taylor, D.W., et al., A systematic review of the use of platelet-rich plasma in sports medicine as a new treatment for tendon and ligament injuries. Clin J Sport Med, 2011. 21(4): p. 344-52.

Randomiserade kontrollerade studier

  • de Jonge, S., et al., One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med, 2011. 39(8): p. 1623-9.
  • Gosens, T., et al., Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med, 2011. 39(6): p. 1200-8.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2011-12-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/prp