Injektion av koncentrerade blodplättar vid tennisarmbåge och andra sensjukdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Tidigare kallades tillståndet ofta tendinit men då man inte kunnat visa att smärtan beror på inflammation kallas det numera tendinopati.

Tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati) är alla exempel på tendinopatier. Tendinopatier är svåra att behandla. Injektioner av koncentrerade trombocyter (platelet-rich plasma eller PRP) har förts fram som en möjlig behandling.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Har injektioner med koncentrerade blodplättar (platelet-rich plasma, PRP) effekt vid tendinopatier?

Upplysningstjänstens svar

Tendinopati, sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Bland tendinopatier återfinns tillstånd som exempelvis tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsene-tendinopati). Tendinopatier är svårbehandlade och injektioner av koncentrerade blodplättar, PRP, har förts fram som en möjlig behandling.

Upplysningstjänsten har identifierat två relevanta systematiska översikter som undersökt PRP-behandling av tendinopatier. Den senaste av dessa drar slutsatsen att det behövs fler välgjorda kliniska studier för att utvärdera effekten av PRP-behandling.

Två studier har identifierats som tillkommit efter de systematiska översikterna. En är en långtidsuppföljning under ett år av patienterna i en randomiserad kontrollerad studie av PRP-behandling vid kronisk hälsene-tendinopati. Författarna kommer till slutsatsen att PRP-injektioner inte har bättre effekt än placebo.

Den andra är också en långtidsuppföljning av patienter från en randomiserad kontrollerad studie, denna gång under två år. Här studeras effekten av PRP-injektioner vid tennisarmbåge. Författarna drar slutsatsen att PRP-behandling har bättre effekt än kortikosteroidinjektioner.

Båda dessa publikationer behandlar samma patientmaterial som i originalstudierna vilket sammanlagt är 154 patienter.

Sammantaget kan man inte dra någon generell slutsats om effekten av PRP-injektioner vid tendinopatier. Möjligen har PRP-injektioner olika effekt på olika typer av tendinopati. Ett problem är också att studierna inte använder samma kontroller.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-11-30.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Coombes, B.K., L. Bisset, and B. Vicenzino, Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet, 2010. 376(9754): p. 1751-67.

Taylor, D.W., et al., A systematic review of the use of platelet-rich plasma in sports medicine as a new treatment for tendon and ligament injuries. Clin J Sport Med, 2011. 21(4): p. 344-52.

Randomiserade kontrollerade studier

de Jonge, S., et al., One-year follow-up of platelet-rich plasma treatment in chronic Achilles tendinopathy: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Sports Med, 2011. 39(8): p. 1623-9.

Gosens, T., et al., Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med, 2011. 39(6): p. 1200-8.


Datum

2011-12-21

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Jessica Dagerhamn, dagerhamn@sbu.se

Informationsspecialist

Jessica Dagerhamn

Projektassistent

Madelene Lusth Sjöberg

Övriga medarbetare

Susanna Kjellander

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2011-12-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/prp

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2011-11-30

Databaser
The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination, PubMed

Söktermer
The Cochrane Library, 2011-11-10
( "Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR "Platelet Rich Plasma"[Title/abstract] OR "PRP"[Title/abstract] OR "Thrombocyte Rich Plasma"[Title/abstract] OR ACP[Title/Abstract] ) AND ( "Tendinopathy"[Mesh] OR "Tendinopathy"[Title/abstract] OR "Tendinopathies"[Title/abstract] OR "Tendinitis"[Title/abstract] OR "Tendinitides"[Title/abstract] OR "Tendonitis"[Title/abstract] OR "Tendonitides"[Title/abstract] OR "Tendinosis"[Title/abstract] OR "Tendinoses"[Title/abstract] OR "Tennis Elbow"[Mesh] OR ( tennis[Title/Abstract] AND ( elbow[Title/Abstract] OR elbows[Title/Abstract] ) ) OR ( lateral[Title/Abstract] AND ( Epicondylitis[Title/Abstract] OR Epicondylitides[Title/Abstract] OR epicondylalgia[Title/Abstract] OR epicondylosis[Title/Abstract] ) ) )

Centre for Reviews and Dissemination, 2011-11-10
((Tendonitides) OR (Tendinosis) OR (Tendinoses) OR ("Tennis Elbow") OR ("lateral Epicondylitis") OR (Tendinopathy) OR (Tendinopathies) OR (Tendinitis) OR (Tendinitides) OR (Tendonitis)) AND (("Platelet Rich Plasma") OR (PRP) OR ("Thrombocyte Rich Plasma") OR (ACP))

PubMed, 2011-11-30
( "Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR "Platelet Rich Plasma"[Title/abstract] OR "PRP"[Title/abstract] OR "Thrombocyte Rich Plasma"[Title/abstract] OR ACP[Title/Abstract] ) AND ( "Tendinopathy"[Mesh] OR "Tendinopathy"[Title/abstract] OR "Tendinopathies"[Title/abstract] OR "Tendinitis"[Title/abstract] OR "Tendinitides"[Title/abstract] OR "Tendonitis"[Title/abstract] OR "Tendonitides"[Title/abstract] OR "Tendinosis"[Title/abstract] OR "Tendinoses"[Title/abstract] OR "Tennis Elbow"[Mesh] OR ( tennis[Title/Abstract] AND ( elbow[Title/Abstract] OR elbows[Title/Abstract] ) ) OR ( ( lateral[Title/Abstract] OR medial[Title/Abstract] ) AND ( Epicondylitis[Title/Abstract] OR Epicondylitides[Title/Abstract] OR epicondylalgia[Title/Abstract] OR epicondylosis[Title/Abstract] ) ) OR "Achilles Tendon"[Mesh] OR "achilles tendon"[Title/Abstract] OR "patellar tendon" OR "rotator cuff" OR "Rotator Cuff"[Mesh] OR "Shoulder Impingement Syndrome"[Mesh] OR "shoulder impingement syndrome"[Title/Abstract] OR "supraspinatus"[Title/Abstract] OR "golfers elbow"[Title/Abstract] OR "jumpers knee"[Title/Abstract])

Sidan publicerad