Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta

Vilken sammanställd forskning finns om verktyg eller prediktionsmodeller avsedda att identifiera patienter i primärvården med hanterbar smärta som riskerar att försvåras?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Det är vanligt att patienter i primärvården söker hjälp för smärta, både kortvarig och långvarig. Många blir bättre eller kan få hjälp att hantera sin smärta, men en del utvecklar svårare smärta som i längden blir svår att hantera och kan leda till mycket lidande och begränsningar för individen. För att fånga upp patienter med risk för att utveckla svårare eller långdragen smärta kan man ta hjälp av en prediktionsmodell som syftar till att identifiera patientspecifika riskfaktorer och som kan förutse prognosen för den enskilda patienten.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om verktyg eller prediktionsmodeller avsedda att identifiera patienter i primärvården med hanterbar smärta som riskerar att försvåras?

Frågeställare: Arbetsgrupp vid PrimärvårdsKvalitet, Sveriges Kommuner och Regioner

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat tre systematiska översikter i svaret som alla tittat på verktyg för att identifiera patienter med ländryggssmärta som riskerar att bli kronisk eller förvärras. Författarna till översikterna drog slutsatsen att det saknas instrument som identifierar den här patientgruppen på ett tillförlitligt sätt. Det gick inte heller att säga något om effekterna av tillämpning av verktygen, det vill säga i vilken mån beslutsfattande, given vård och hälsoutfall för patienten påverkas, eftersom denna typ av studier saknades. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat sex relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202215

Sidan publicerad