Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre

Utbildning av personal i form av arbetsplatsanknuten fortbildning är vanligt förekommande i vård och omsorg. Kedjan som länkar fortbildning till dess effekter består av flera steg: utbildning – ökad kunskap hos personal – eventuell förändring i attityd eller beteende – förändring i hälsa eller funktion för äldre personer. Enbart ökad kunskap är dock ingen garanti för bättre vård. I detta svar från SBU:s upplysningstjänst inkluderas endast resultat om eventuell effekt av att fortbilda personal på de äldres situation vad gäller fall (framför allt antal fall och personer som faller). Effekter på personal gällande till exempel deras kunskapsnivå ingår inte.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Har fortbildning av personal, om fallprevention, medicinering eller kost, effekt på fall bland äldre?

Frågeställare: Verksamhetsutvecklare, Omvårdnadsförvaltningen Falu kommun

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänstens svar utgår från fem vetenskapliga artiklar, publicerade mellan år 2012 och 2016. Det är tre systematiska översikter, en översikt av översikter samt en primärstudie. I dessa artiklar har man studerat effekter, på bland annat fall, efter fortbildning av personal. Översiktsförfattarna fann överlag att fortbildning av yrkesgrupper med medellång utbildning inte hade effekt på fall bland äldre personer. En primärstudie från Finland visade dock att fortbildning av sjuksköterskor om medicinering minskade antal fall bland äldre personer i särskilt boende. Varken någon studie eller översikt identifierades som undersökte effekten på fall efter fortbildning av dessa yrkesgrupper vad gäller kost.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Därför redovisas här endast de slutsatser som författarna presenterar.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2018-11-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201835
Diarienr: SBU 2017/770
https://www.sbu.se/ut201835