Fiberendoskopisk undersökning för patienter med sväljningssvårigheter (dysfagi)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sväljnings­svårigheter, dysfagi, kan leda till felsväljning av mat eller vätska till luft­vägarna (aspiration). Det kan i sin tur leda till en specifik typ av lung­inflammation som kallas aspirations­pneumoni.

Att rutinmässigt utföra fiber­endoskopisk svalg­undersökning på patienter med dysfagi skulle kunna ge underlag för t ex tränings­övningar för att förbättra sväljnings­förmågan. Tanken är att detta tillsammans med korrekta kostråd skulle kunna förhindra aspiration och aspirations­pneumoni.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan fiber­endoskopisk undersökning, som rutin­undersökning, vara ett led i att förhindra aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter (dysfagi)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit två randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) som undersöker om fiber­endoskopisk undersökning av sväljnings­förmågan (FUS) kan minska risken för aspiration och aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter. Studierna är dock små och resultaten svårvärderade.

I den ena RCT:en konstaterar författarna att undersökningar med video­fluoroskopi och fiber­endoskopi hos patienter med dysfagi, i stort är likvärdiga för att förhindra uppkomst av pneumoni. I den andra RCT:en konstaterar författarna att fiber­endoskopisk undersökning inte förhindrar uppkomst av aspiration eller aspirations­pneumoni hos tidigare intuberade patienter.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratur­söknings­datum: 2013-04-03.

Identifierad litteratur

RCT:er som undersöker om FUS bidrar till att förhindra aspiration och aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter

Aviv JE. Prospective, randomized outcome study of endoscopy versus modified barium swallow in patients with dysphagia. In: The Laryngoscope; 2000. p 563-74.

Barquist E, Brown M, Cohn S, Lundy D, Jackowski J. Postextubation fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing after prolonged endotracheal intubation: a randomized, prospective trial. In: Critical care medicine; 2001. p 1710-3. 


Frågeställare

Medicinska kommittén, Kronoberg

Datum

2013-05-16

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2013-06-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/fiberendoskopi
Sidan publicerad