Fiberendoskopisk undersökning för patienter med sväljningssvårigheter (dysfagi)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sväljnings­svårigheter, dysfagi, kan leda till felsväljning av mat eller vätska till luft­vägarna (aspiration). Det kan i sin tur leda till en specifik typ av lung­inflammation som kallas aspirations­pneumoni.

Att rutinmässigt utföra fiber­endoskopisk svalg­undersökning på patienter med dysfagi skulle kunna ge underlag för t ex tränings­övningar för att förbättra sväljnings­förmågan. Tanken är att detta tillsammans med korrekta kostråd skulle kunna förhindra aspiration och aspirations­pneumoni.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan fiber­endoskopisk undersökning, som rutin­undersökning, vara ett led i att förhindra aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter (dysfagi)?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit två randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) som undersöker om fiber­endoskopisk undersökning av sväljnings­förmågan (FUS) kan minska risken för aspiration och aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter. Studierna är dock små och resultaten svårvärderade.

I den ena RCT:en konstaterar författarna att undersökningar med video­fluoroskopi och fiber­endoskopi hos patienter med dysfagi, i stort är likvärdiga för att förhindra uppkomst av pneumoni. I den andra RCT:en konstaterar författarna att fiber­endoskopisk undersökning inte förhindrar uppkomst av aspiration eller aspirations­pneumoni hos tidigare intuberade patienter.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratur­söknings­datum: 2013-04-03.

Identifierad litteratur

RCT:er som undersöker om FUS bidrar till att förhindra aspiration och aspirations­pneumoni hos patienter med sväljnings­svårigheter

Aviv JE. Prospective, randomized outcome study of endoscopy versus modified barium swallow in patients with dysphagia. In: The Laryngoscope; 2000. p 563-74.

Barquist E, Brown M, Cohn S, Lundy D, Jackowski J. Postextubation fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing after prolonged endotracheal intubation: a randomized, prospective trial. In: Critical care medicine; 2001. p 1710-3. 


Frågeställare

Medicinska kommittén, Kronoberg

Datum

2013-05-16

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2013-06-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/fiberendoskopi