Feldenkrais för behandling och prevention

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Feldenkrais är en typ av sensomotorisk träning för att lära in ett nytt, mer fysiologiskt rörelsemönster. Metoden har kommit till användning vid till exempel led- och muskelbesvär och stressrelaterade symtom. Metoden lärs ut av Feldenkraispedagoger som kan vara auktoriserade efter särskild utbildning.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilka effekter har Feldenkraismetoden vid olika sjukdomstillstånd och för att förebygga sjukdom/skada?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten fann en systematisk översikt och fyra randomiserade studier, varav en ingick i den systematiska översikten och två utgick från samma patienter. Dessutom identifierades en studie med kvalitativ analysmetodik.

I den systematiska översikten rapporterades resultat som rör Feldenkraismetodens effekt på balans, rörlighet, smärta och depressionssymtom hos patienter med multipel skleros, problem från nacke och skuldra, ryggsmärta och cancersjukdomar. Författarna bedömde att effekten av Feldenkraisbehandling är osäker, eftersom de ingående studierna hade allvarliga brister.

I två små oblindade randomiserade kontrollerade studier (RCT), som rapporterades i tre publikationer, undersöktes effekten på depression respektive balans hos äldre. Jämfört med väntelista eller enbart sedvanlig vård antydde studierna positiva effekter; minskad risk för fall och mindre depressiva symtom. Eftersom studierna endast inkluderar totalt 102 patienter är det svårt att dra slutsatser av resultaten.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-11-07.

Identifierad litteratur

Systematisk översikt

Ernst E, Canter PH. The Feldenkrais method: a systematic review of randomised clinical trials. Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin 2005;15:151-56.

Primärstudier

Ullmann G, Williams HG. Can Feldenkrais exercises ameliorate subclinical depressive symptoms in older adults? A pilot study. Journal of the South Carolina Medical Association (1975) 2011;107 Suppl:7-10.

Ullmann G, Williams HG, Hussey J, Durstine JL, McClenaghan BA. Effects of Feldenkrais exercises on balance, mobility, balance confidence, and gait performance in community-dwelling adults age 65 and older. Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.) 2010;16:97-105.

Vrantsidis F, Hill KD, Moore K, Webb R, Hunt S, Dowson L. Getting Grounded Gracefully: effectiveness and acceptability of Feldenkrais in improving balance. Journal of aging and physical activity 2009;17:57-76.

Ohman A, Astrom L, Malmgren-Olsson EB. Feldenkrais(R) therapy as group treatment for chronic pain--a qualitative evaluation. Journal of bodywork and movement therapies 2011;15:153-61.


Frågeställare

Verksamhetschef, Kalmar

Datum

2014-01-21

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Susanna Axelsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2014-02-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/feldenkrais

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2013-11-07

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, CRD, PEDro

Söktermer

PubMed via NLM 7 November 2013

Feldenkrais
  Search terms Items found
Population:
1. feldenkrais[All Fields] 50
2. feldenkreis[All Fields] 1
Final 1 OR 2 51

 

CRD 7 November 2013

Feldenkrais
  Search terms Items found
Final Feldenkrais 2

 

PEDro 7 November 2013

Feldenkrais
  Search terms Items found
Final Feldenkrais 9
Sidan publicerad