Faktorer hos individen att ta hänsyn till vid val av behandlingsmetod vid beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel

Personer som söker stöd hos socialtjänsten för beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel kan ha olika möjligheter att ta till sig behandling mot beroendet och samma behandling kan fungera olika bra för olika individer.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka faktorer hos individen är viktiga att ta hänsyn till vid val av behandlingsmetod vid beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel?

Frågeställare: Utvecklare på beroendemottagning, Nacka kommun

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter sökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat två systematiska översikter i svaret. Den första av översikterna utvärderade sambandet mellan ett antal individuella och demografiska faktorer och avhopp från behandling [1]. Författarna drog slutsatsen att låg ålder, kognitiva funktionsnedsättningar, låg motivation till behandlingen och personlighetsstörning var associerade med ökad risk för avhopp [1]. Den andra översikten studerade sambandet mellan personlighetsstörningar och utfallet av behandling mot alkoholmissbruk [2]. I den översikten drog författarna slutsatsen att personlighetsstörningar var associerade med högre risk för avhopp i inledningen av behandlingen men inte vid senare uppföljning [2].

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-06-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201913
Diarienr: SBU 2018/716
https://www.sbu.se/ut201913

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), Maja Kärrman Fredriksson (informationsspecialist), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad