Faktorer hos individen att ta hänsyn till vid val av behandlingsmetod vid beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel

Personer som söker stöd hos socialtjänsten för beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel kan ha olika möjligheter att ta till sig behandling mot beroendet och samma behandling kan fungera olika bra för olika individer.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka faktorer hos individen är viktiga att ta hänsyn till vid val av behandlingsmetod vid beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel?

Frågeställare: Utvecklare på beroendemottagning, Nacka kommun

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter sökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat två systematiska översikter i svaret. Den första av översikterna utvärderade sambandet mellan ett antal individuella och demografiska faktorer och avhopp från behandling [1]. Författarna drog slutsatsen att låg ålder, kognitiva funktionsnedsättningar, låg motivation till behandlingen och personlighetsstörning var associerade med ökad risk för avhopp [1]. Den andra översikten studerade sambandet mellan personlighetsstörningar och utfallet av behandling mot alkoholmissbruk [2]. I den översikten drog författarna slutsatsen att personlighetsstörningar var associerade med högre risk för avhopp i inledningen av behandlingen men inte vid senare uppföljning [2].

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.
SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-06-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201913
Diarienr: SBU 2018/716
https://www.sbu.se/ut201913