Engångskläder under operation

Engångskläder i form av papper- eller plastkläder skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att begränsa spridningen av bakterier i operationssalar och därmed förhindra postoperativa sårinfektioner.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det evidens för färre postoperativa sårinfektioner när operationspersonalen bär engångskläder?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat evidensbaserade riktlinjer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) från år 2008 [1] och en randomiserad kontrollerad studie från år 2014 [2] som utvärderar effekten av att personalen bär engångskläder under operation med avseende på postoperativa sårinfektioner. I de evidensbaserade riktlinjerna sågs ingen skillnad på incidensen av postoperativa sårinfektioner vid hjärtkärlkirurgi och elektiv kirurgi. I den randomiserade kontrollerade studien på bröstrekonstruktionskirurgi fann författarna att frekvensen av infektioner var lägre i gruppen med engångskläder. Denna studie innefattade dock bara 102 patienter.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor

Referenser

  1. Surgical site infection prevention and treatment of surgical site infection. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. London, RCOG Press; 2008. https://www.nice.org.uk/guidance/cg74
  2. Showalter BM, Crantford JC, Russell GB, Marks MW, DeFranzo AJ, Thompson JT, et al. The effect of reusable versus disposable draping material on infection rates in implant-based breast reconstruction: a prospective randomized trial. Ann Plast Surg 2014;72:S165-9.
  3. Postoperativa sårinfektioner – åtgärder för att förebygga. Sveriges Kommuner och Landsting, Ljungbergs Tryckeri; 2011. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/postoperativa-sarinfektioner-atgarder-for-att-forebygga.html
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2016-10-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201622

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Sidan publicerad