Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

ECMO som tillägg till hjärt-lungräddning – ECPR

ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) är en metod som ger möjlighet att syresätta blodet utanför kroppen under en begränsad period. ECPR (ECMO + CardioPulmonary Resuscitation) innebär att ECMO används som tillägg till vanlig hjärt-lungräddning. Metoden har förts fram som ett livsuppehållande behandlingsalternativ vid akuta tillstånd som hjärtstopp.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har tillägg av ECMO till konventionell hjärt-lungräddning?

Sammanfattning Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en HTA-rapport från 2016 om bland annat ECPR. Vi har också identifierat en primärstudie från 2016. I HTA-rapporten ingår fem studier med totalt 798 patienter och i primärstudien ingår 1280 patienter. Metaanalysen i HTA-rapporten visar att ECPR har en viss positiv effekt på kort sikt, men i primärstudien ser man ingen skillnad. Troligen är urval av patient mycket viktigt för lyckad effekt, och där vet man ännu inte vilka faktorer som är avgörande. Generellt skiljer sig också populationerna åt mellan studier, bland annat när det gäller om patienten får hjärtstopp på eller utanför sjukhus.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

  1. Herlitz J, Aune S, Lindqvist J, Svensson CJ, Svensson L, Oddby E. [Development work can yield better results after cardiac arrest in the hospital. Defibrillation in 3 minutes a goal]. Läkartidningen 2010;107:506-9.
  2. Washington State Health Care Authority, ICER. Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO). Final Evidence Report. http://www.hca.wa.gov/assets/program/ecmo_final_report_021216%5B1%5D.pdf; 2016.
  3. Choi DS, Kim T, Ro YS, Ahn KO, Lee EJ, Hwang SS, et al. Extracorporeal life support and survival after out-of-hospital cardiac arrest in a nationwide registry: A propensity score-matched analysis. Resuscitation 2016;99:26-32.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn, Jenny Stenman och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad