Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Diagnosmetoder och psykoterapier för barn som baseras på lek

Inom barn och ungdomspsykiatrin används ofta flera olika metoder för att utreda psykisk ohälsa hos en individ. När man utreder små barn är man oftast mer inriktad på orsakssamband än diagnoser. Och då små barn inte har samma verbala förmåga som vuxna skiljer sig metoderna för att ställa diagnos från vården av vuxna. SBU fick in en fråga om Ericametoden för att ställa diagnos. Denna metod har väckt frågor både inom och utanför psykiatrin. Ericametoden bygger på observationer av barns lek med en standardiserad uppsättning leksaker och ingår i terapitraditionen World techniques. Eftersom även psykoterapi baserad på lek förkommer inom BUP, utvidgade vi den ursprungliga frågan om Ericametoden till att även gälla andra diagnosmetoder som baseras på lek och lekterapier i psykoterapeutiskt syfte.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det någon forskning som visar om diagnosmetoder som baseras på tolkning av lek är tillförlitliga?

Finns det någon forskning om hur lekterapier påverkar psykisk hälsa?

Frågeställare: Verksamhetsutvecklare inom barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Ingen av de studier som SBU:s upplysningstjänst fann kan besvara frågan om diagnosmetoder som baseras på lek är tillförlitliga.

SBU:s upplysningstjänst fann en systematisk översikt som handlar om hur lekterapi påverkar psykisk hälsa. Författarna till översikten påpekar att de flesta av de studier som ingår i översikten hade vetenskapliga brister och att det därför behövs ytterligare väldesignade studier om lekterapi.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman, Sally Saad, Jessica Dagerhamn, Sara Fundell och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad