DBT-behandling vid svårt självskadebeteende av unga kvinnor med borderline personlighetsstörning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

De patienter som någon gång vårdats i slutenvård har i 90 procent av fallen gjort minst ett självmordsförsök. Dialektisk beteendeterapi (DBT), en form av kognitiv beteendeterapi, utvecklades på 1990-talet specifikt för patienter med borderline personlighetsstörning (BPD) i öppenvård.

Enligt en Alertrapport från SBU från 2005 fanns ett begränsat vetenskapligt stöd för att DBT i öppenvård leder till minskat självskadebeteende (Evidensstyrka 3). Vilken effekt DBT har på inneliggande patienter med BPD är dock oklart.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken evidens finns för behandling med dialektisk beteendeterapi av unga kvinnor med borderline personlighetsstörning vårdade i slutenvård

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier av DBT för patienter i slutenvård. Vi har identifierat tre publikationer av DBT för inneliggande patienter från en forskargrupp i Tyskland. En av dessa är en pilotstudie, en är en kontrollerad klinisk studie, och en är en långtidsuppföljning av den kontrollerade studien. Totalt sett har 55 patienter behandlats med tre månaders DBT i dessa studier. Studierna visar bland annat en minskning i frekvensen av självskadebeteende.

Sammantaget har DBT-behandling för patienter med BPD med så svåra självskadebeteenden att de behöver vårdas i slutenvård undersökts i få studier, och de studier som har gjorts är små, med ett fåtal patienter. Ingen av dessa studier är randomiserad, vilket ökar risken för en överskattning av effekten, och endast en har en kontrollgrupp.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-01-11.

Identifierad litteratur

Inkluderade studier

  • Bohus M, Haaf B, Stiglmayr C, Pohl U, Bohme R, Linehan M. Evaluation of inpatient dialectical-behavioral therapy for borderline personality disorder--a prospective study. Behaviour research and therapy 2000;38:875-87.
  • Bohus M, Haaf B, Simms T, Limberger MF, Schmahl C, Unckel C, et al. Effectiveness of inpatient dialectical behavioral therapy for borderline personality disorder: a controlled trial. Behaviour research and therapy 2004;42:487-99.
  • Kleindienst N, Limberger MF, Schmahl C, Steil R, Ebner-Priemer UW, Bohus M. Do improvements after inpatient dialectial behavioral therapy persist in the long term? A naturalistic follow-up in patients with borderline personality disorder. The Journal of nervous and mental disease 2008;196:847-51.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-02-08
https://www.sbu.se/dbt