Biolight – uppdatering av Upplysningstjänstens svar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Upplysningstjänsten har identifierat en nyligen avslutad randomiserad kontrollerad studie av behandling med Biolight vid diabetesfotsår. Studien är ännu inte publicerad men den visar ingen signifikant skillnad på sårläkning (primärt utfallsmått). Man fann en signifikant skillnad på halvering av såryta. Studien är dock mycket liten (30 patienter) vilket gör det svårt att dra slutsatser av resultaten. 

I övrigt har vi inte funnit några ytterligare studier.

Påskyndar Biolight™ ljusvågsterapi läkningen av svårläkta ben- och trycksår hos äldre?

Bakgrund

Svårläkta sår innefattar sår av olika orsaker och drabbar främst äldre, multisjuka patienter eller patienter med immunologiska eller kroniska sjukdomar. Vid Biolight™ ljusvågsterapi använder man pulserande monokromatiskt [1] ljus i syfte att påskynda läkningen av sår. Tekniken skiljer sig från behandling med låg-nivå laser som bl a används i samma syfte.

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte funnit några HTA-rapporter [2] eller systematiska översikter som har utvärderat effekten av pulserande monokromatiskt ljus av enligt Biolight-metoden på sårläkning.

Vi har identifierat tre randomiserade kontrollerade studier som har studerat effekten av pulserande monokromatiskt ljus av Biolight-typ på sårläkning. 

Totalt inkluderades 237 patienter med grad II eller grad III trycksår[3]. Behandlingstiden var 10–12 veckor eller till komplett läkning. Alla patienter fick även konventionell trycksårsbehandling. Två studier [1,2] jämförde Biolight ljusvågsterapi med placebobehandling. Studierna har delvis olika effektmått. De får varierande resultat och drar olika slutsatser om behandlingens effekt. Alla studier är sponsrade av Biolight™  International AB.

Biolight™  ljusvågsterapi är en metod under utveckling och minst en randomiserad kontrollerad studie pågår. Ännu är underlaget otillräckligt, och mer forskning behövs, för att kunna dra några slutsatser om effekten av metoden avseende läkning av svårläkta ben- och trycksår hos äldre.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2010-05-20.

Referenser

  1. Dehlin O, Elmstahl S, Gottrup F. Monochromatic phototherapy in elderly patients: a new way of treating chronic pressure ulcers? Aging Clin Exp Res. 2003 Jun;15(3):259-63.
  2. Dehlin O, Elmstahl S, Gottrup F. Monochromatic phototherapy: effective treatment for grade II chronic pressure ulcers in elderly patients. Aging Clin Exp Res. 2007 Dec;19(6):478-83.
  3. Schubert V. Effects of phototherapy on pressure ulcer healing in elderly patients after a falling trauma. A prospective, randomized, controlled study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2001 Feb;17(1):32-8.

* Ljus av en våglängd, det vill säga enfärgat.

** HTA: Health Technology Assessment – en utvärdering av medicinska metoder med genomgång av ekonomiska, etiska och samhälleliga aspekter. HTA-rapporter sammanställs av HTA-organisationer.

*** Sårets svårighetsgrad kan graderas, där högre grad motsvarar ett allvarligare sår.


Datum

2010-06-30

2012-06-01 (uppdatering)

Programschef

Jan Liliemark, SBU

Projektledare

Susanna Kjellander, SBU

Jessica Dagerhamn, SBU, dagerhamn@sbu.se (uppdatering)

Informationsspecialist

Sally Saad

Jessica Dagerhamn (uppdatering)

Övriga medarbetare

Agneta Pettersson, SBU

Mikael Ekelund, SBU

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-06-01
https://www.sbu.se/biolight