Behandling av psykogena icke-epileptiska anfall

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om behandling av psykogena icke-epileptiska anfall? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Psykogena icke-epileptiska anfall, PNES (även kallat dissociativa kramper eller funktionella anfall), kan vara svåra att skilja från epileptiska anfall. En stor del av alla patienter som utreds för kramper beräknas ha PNES men till skillnad från epileptiska kramper så hjälper inte antiepileptiska läkemedel mot tillståndet. Orsakerna till PNES är okända, men psykologiska faktorer är troligen bidragande.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om behandling av psykogena icke-epileptiska anfall?

Frågeställare: Överläkare, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att det fanns bristfälligt stöd för all slags psykologisk behandling av psykogena icke-epileptiska anfall (PNES). Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Upplysningstjänsten har även identifierat fyra relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Slutsatserna i dessa översikter redovisas inte i svaret.

Upplysningstjänsten har även identifierat tolv artiklar från primärstudier. Dessa har undersökt olika former av psykologisk behandling eller vårdförlopp för patienter med psykogena icke-epileptiska anfall. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten. Inga resultat eller slutsatser redovisas därför i svaret, men studierna finns kortfattat beskrivna i tabell.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Behandling av psykogena icke-epileptiska anfall [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202203.

Sidan publicerad