Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Användning av midlinekateter i hemsjukvård

En midlinekateter är en typ av lång perifer venkateter som patienten kan ha under en längre tid, upp till månader. Den är enklare att sätta in än en perifert inlagd central venkateter, som ju når även det centrala kärlsystemet till skillnad från en perifer kateter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad:

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det något vetenskapligt underlag för funktion och säkerhet vid användning av midlinekateter i hemsjukvård och palliativ vård?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två randomiserade kontrollerade studier och fem deskriptiva studier utan kontrollgrupp. Indikationen för insättande av kateter skiljer sig åt mellan studierna som också varierar mycket i storlek. Det innebär att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån studierna.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 151019.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Caparas, J.V. and J.P. Hu, Safe administration of vancomycin through a novel midline catheter: a randomized, prospective clinical trial. J Vasc Access, 2014. 15(4): p. 251-6.

Catton, J.A., et al., The effect of heparin in peripheral intravenous nutrition via a fine-bore midline: a randomised double-blind controlled trial. Clin Nutr, 2006. 25(3): p. 394-9.

Deskriptiva studier

Bortolussi, R., et al., Quality of Life, Pain Perception, and Distress Correlated to Ultrasound-Guided Peripherally Inserted Central Venous Catheters in Palliative Care Patients in a Home or Hospice Setting. J Pain Symptom Manage, 2015. 50(1): p. 118-23.

Dumont, C., O. Getz, and S. Miller, Evaluation of midline vascular access: a descriptive study. Nursing, 2014. 44(10): p. 60-6.

Giuliani, J., et al., Intravenous midline catheter usage: which clinical impact in homecare patients? J Palliat Med, 2013. 16(6): p. 598.

Moureau, N., et al., Central venous catheters in home infusion care: outcomes analysis in 50,470 patients. J Vasc Interv Radiol, 2002. 13(10): p. 1009-16.

Owen, K., The use of 8 cm midlines in community IV therapy. British Journal of Nursing, 2014. 23: p. S18-20 1p.

Frågeställare och projektgrupp

Frågeställare

Vårdforskningsstrateg, Skåne

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn, Anna Christensson, Anna Edemo och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad