Vad är effekterna av robotassisterad kirurgi jämfört med öppen kirurgi eller manuell titthålskirurgi vid prostatacancer?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vid lokaliserad prostatacancer är radikal prostatektomi (RP) en vanlig operation. Det kirurgiska ingreppet medför risk för blödningar och behov av blodtransfusion. De vanligaste långsiktiga komplikationerna efter en operation är urininkontinens och impotens.

Det finns tre tekniker för att utföra en radikal prostatektomi, öppen kirurgi, manuell titthålskirurgi och robotassisterad kirurgi (robotkirurgi).

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad är effekterna av robotassisterad kirurgi jämfört med öppen kirurgi eller manuell titthålskirurgi (laparoskopi) vid prostatacancer?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat fyra systematiska litteraturöversikter om robotassisterad RP som har publicerats 2005 och senare. Dessa rapporter baseras på studier med parallella eller historiska kontrollgrupper. Den senaste systematiska översikten, av Ficarra och medarbetare från januari 2009, inkluderar alla relevanta primärstudier som diskuteras i de översikter som publicerats tidigare.

En mini-HTA från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om operationsroboten da Vinci kan bidra med aspekter som är relevanta för svensk sjukvård.

Upplysningstjänsten har inte identifierat några randomiserade, kontrollerade studier där man har jämfört robotassisterad RP med öppen RP eller manuell laparoskopisk RP.

Författarna till samtliga översikter anser att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt för att förorda någon metod framför alternativen.

SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 2009-02-27. Nya studier kan ha tillkommit efter detta datum.

HTA-rapporter och systematiska översikter

Bhatnagar, V., Stewart, S.T., Huynh, V., Jorgensen, G. and Kaplan, R.M., Estimating the risk of long-term erectile, urinary and bowel symptoms resulting from prostate cancer treatment, Prostate Cancer Prostatic Dis, 9 (2006) 136-46.

Ficarra, V., Novara, G., Artibani, W., Cestari, A., Galfano, A., Graefen, M., Guazzoni, G., Guillonneau, B., Menon, M., Montorsi, F., Patel, V., Rassweiler, J. and Van Poppel, H., Retropubic, Laparoscopic, and Robot-Assisted Radical Prostatectomy: A Systematic Review and Cumulative Analysis of Comparative Studies, Eur Urol In Press (2009).

Mini-HTA från HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götaland. Operationsrobot (daVinci) vid prostatacancerkirurgi (2006).

Adams, E., Robotic surgery- Update 2006. VA Technology Assessment Program (VATAP). 2006. Recommendations to the TAAG:

Ficarra, V., Cavalleri, S., Novara, G., Aragona, M. and Artibani, W., Evidence from robotassisted laparoscopic radical prostatectomy: a systematic review, Eur Urol, 51 (2007) 45-55; discussion 56.

Tooher R, et al. Laparoscopic radical prostatectomy: An accelerated systematic review. ASERNIP-S Report No. 48. Adelaide, South Australia: ASERNIP-S, June 2005.


Datum

2009-02-27

Medicinsk granskare

Hans Hedelin

Programsamordnare

Bo Freyschuss, SBU

Projektledare

Susanna Kjellander, SBU

Informationsspecialist

Sara Wickström, SBU

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2009-02-27
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Litteratursökning

Senaste litteratursökningsdatum: 2009-02-27

Databaser
PubMed, The Cochrane Library, Center for Reviews and Dissemination, ClinicalTrials.gov

Söktermer
Prostatectomy AND (Robotics OR ”Robotic assisted” OR “Robot assisted” OR Robot-assisted)

Sidan publicerad