Cytostatikaläckage till vävnad (extravasering)

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vid intravenös läkemedelsbehandling mot cancer är läckage av cytostatika (cellhämmande läkemedel) till omgivande vävnad (extravasering) en allvarlig komplikation som kan leda till lokal vävnadsdöd.

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

  • Vilka läkemedel i ATC-grupp L01 (cytostatiska/cytotoxiska medel) är starkt vävnadsretande och innebär risk för vävnadsdöd vid extravasering?
  • För vilka av dessa rekommenderas kylning respektive värme för att minska risken för vävnadsskada?
  • Finns det några fler antidotbehandlingar med bevisad effekt, förutom dexrazoxan (Savene), vid extravasering av antracyklincytostatika (doxorubicin, epirubicin, daunorubicin eller idarubicin)?

Frågeställare: Projektsamordnare, Jönköpings läns landsting

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit två systematiska översikter som studerar läkemedelsbehandling vid extravasering av antracykliner. Dessutom fann vi fem artiklar och två riktlinjer som listar exempel på vävnadsretande cytostatika. Vi har inte identifierat några kontrollerade studier som kan besvara frågan om kyla eller värme fungerar för att lindra och motverka vävnadsskada.

Rekommendationer för nedkylning eller värmebehandling vid extravasering av cytostatika finns i olika riktlinjer. Riktlinjerna för kyla eller värme baserar sig i huvudsak på djurstudier, fallstudier samt expertutsagor.

De identifierade systematiska översikterna över antidotbehandling vid extravasering av antracykliner har stora metodologiska brister. Flera av de ingående studierna har oklar studiedesign och saknar kontrollgrupp.

Sammanfattningsvis finns det få studier som visar vad olika antidotbehandlingar har för effekt då en antracyklin blivit extravaserad. Författarnas slutsats är att dexrazoxan är det enda läkemedlet med visad effekt för behandling då en antracyklin blivit extravaserad.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-11-03.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

  • Drake D, Ismail H. Bet 3: Emergency management of anthracycline extravasation. Emergency Medicine Journal 2012;29:777-779.
  • Reeves D. Management of anthracycline extravasation injuries. Annals of Pharmacotherapy 2007;41:1238-1242.

Riktlinjer och rekommendationer

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-10-22
https://www.sbu.se/cytostatika