Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Tandförluster

En systematisk litteraturöversikt

Behandling av vuxna patienter med tandförluster av olika omfattning kan ske med hjälp av olika former av fasta eller avtagbara konstruktioner som förankras på befintliga tänder eller tandimplantat, och som vid tandlöshet, vilar direkt på munnens slemhinnor.

Rapporten ligger till grund för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • Att förlora tänder medför en förlust av livskvalitet. Livet blir begränsat – många patienters tillvaro präglas av sänkt självkänsla, lägre social status och försämrad funktion.
 • Behandling av tandförluster har stor betydelse för dem som drabbas. Att få behandling för tandförluster innebär på flera sätt en återkomst till normalt liv och ökad livskvalitet.
 • Patienter med enstaka tandförluster kan behandlas med tandstödd bro, etsretinerad bro eller implantatstödd krona. Kron- och implantatöverlevnaden* är över 90 procent efter fem år.
 • Patienter med mer omfattande tandförluster kan behandlas med tand- respektive implantatstödda broar alternativt med avtagbar delprotes. Omkring 95 procent av implantatbroar kan förväntas finnas kvar efter 5–10 år.
 • Patienter som är totalt tandlösa eller tandlösa i överkäken eller underkäken kan behandlas med slemhinnestödda respektive implantatstödda konstruktioner. Patienter med implantatstödda brokonstruktioner har i över 90 procent av fallen kvar sin konstruktion efter fem år. Vid behandling med avtagbara täckproteser stödda på implantat i underkäken finns över 90 procent av konstruktionerna kvar efter fem år.
 • Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att avgöra vilken av behandlingsmetoderna som ger bäst resultat estetiskt och funktionellt eller som är mest kostnadseffektiv.
 • En praxisundersökning visar att rehabilitering av patienter med tandförluster idag huvudsakligen utförs som fastsittande tand- eller implantatstödd protetik. Implantat beräknas utgöra cirka 18 procent av stöden för fastsittande konstruktioner, registrerade under 2007.

* överlevnad = sitter kvar i munnen och fungerar

Citera denna SBU-rapport: SBU. Tandförluster. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 204. ISBN 978-91-85413-40-9.

Pressmeddelande

Viktigt att ersätta förlorade tänder men metoderna är dåligt testade

Personer som mister tänder får sämre livskvalitet och svårare att leva och umgås normalt. Allt från självkänsla till tal, mimik och tuggfunktion kan drabbas. Behandling gör det möjligt att få tillbaka till ett normalt liv med högre livskvalitet, visar en ny rapport.

Läs pressmeddelandet

Rapporten uppdelad per kapitel

 1. Inledning tandforluster_kap1.pdf
 2. Metodbeskrivning tandforluster_kap2.pdf
 3. Den systematiska litteraturöversikten  tandforluster_kap3.pdf
 4. Etiska och sociala aspekter tandforluster_kap4.pdf
 5. Hälsoekonomiska aspekter tandforluster_kap5.pdf
 6. Praxisundersökning tandforluster_kap6.pdf
 7. Kunskapsluckor och framtida forskning tandforluster_kap7.pdf
 8. Ordlista tandforluster_kap8.pdf
 9. Projektgrupp, externa granskare, översättare, bindningar och jäv tandforluster_kap9.pdf

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Madeleine Rohlin (ordförande), Professor i Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola, Malmö
 • Göran Gynther, Docent, Oralkirurgi, Mun- och Käkcentrum, Visby lasarett, Gotland
 • Gert Helgesson, Docent i medicinsk etik, LIME, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Margareta Hultin, Odontologie doktor, specialist i Parodontologi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Torsten Jemt, Professor i Oral protetik, Sahlgrenska akademin, Göteborg
 • Ulf Lekholm, Professor i Oral kirurgi, Sahlgrenska akademin, Göteborg
 • Krister Nilner, Professor i Oral protetik, Malmö högskola, Malmö
 • Gunilla Nordenram, Docent i Gerodonti, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Karin Sunnegårdh Grönberg, Odontologie doktor, allmäntandläkare, Umeå universitet, Umeå

SBU

 • Susanna Axelsson (biträdande projektledare), Odontologie doktor
 • Thomas Davidsson, Ekonomie doktor, hälsoekonom
 • Kickan Håkanson (projektassistent)
 • Therese Kedebring (biträdande projektassistent)
 • Anders Norlund, Ekonomie doktor, hälsoekonom
 • Sofia Tranæus (projektledare), Medicine doktor
Sidan publicerad