Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Ont i ryggen, ont i nacken

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Utvärderingens syfte

Har förekomst av ont i ryggen förändrats i Sverige under 1990-talet? Har förekomsten av olika former av ryggont förändrats? Är ont i ryggen lika vanligt förekommande i hela Europa?

Vilka utrednings- och behandlingsmetoder har visat sig effektiva?

Vilka behandlingsstrategier kan föreslås med hänsyn till nytta, kostnader och risker?

Vilken betydelse har sociala, psykologiska respektive individuella faktorer för förekomst av ont i ryggen?

Vilken är samhällskostnaden för ont i ryggen i Sverige och några andra länder?

Påverkar försäkringssystemets utformning sjukfrånvaron?

Finns likheter mellan olika europeiska länder? 

Metod

Systematisk litteraturöversikt av kvalitetsgranskade studier publicerade sedan 1989. Beräkningar och analyser av samhällskostnader för ont i ryggen.

Rapportens innehåll

Denna rapport består av två volymer. I den första redovisas evidens om sociala, psykologiska och individuella faktorers inverkan på problemet samt hur smärta uppstår, hur vanligt förekommande det är och vad man vet om möjligheterna att förebygga ryggproblem. I den andra volymen redovisas tillgänglig evidens om kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av ont i ryggen, tillgängliga fakta om kostnadseffektiviteten i olika behandlingsmetoder samt de totala samhällsekonomiska kostnaderna för syndromen nack- och ländryggsmärta. Därutöver redovisas en översikt av försäkringssystemen i olika Europeiska länder.

Citera denna SBU-rapport:
SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/1. ISBN 91-87890-60-7.

SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 145/2. ISBN 91-87890-65-8.

Publicerad: Rapportnr: 145/1, 145/2

Projektgrupp

 • Nachemson A (ordförande)
 • Carlsson C-A
 • Englund L
 • Goossens M
 • Harms-Ringdahl K
 • Linton S
 • Jonsson E (projektsamordnare)
 • Marké L-Å
 • Norlund A
 • Söderström M
 • van Tulder M
 • Waddell G
 • Vingård E
 • Engström C (projektsekreterare)
 • Norwall M (projektassistent)
 • Persson I (projektsekreterare)
 • Wallmark J (projektassistent)

Patientversion

Akut rygg- och nacksmärta – Frågor och svar

OBS! Denna text publicerades för många år sedan. Fakta om diagnostik och behandling kan ha ändrats.

Läs patientversionen
Sidan publicerad