Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ketogen kost vid epilepsi

SBU Utvärderar

En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Alerts bedömning

Version: 3

Metod och målgrupp

Ketogen kost är en fettrik, kolhydratfattig diet som ges i syfte att reducera antalet epileptiska anfall. Ketogen kost är en metod som använts sporadiskt under mycket lång tid vid svårbemästrad epilepsi hos barn. Under senare tid har metoden mer systematiskt börjat användas i Sverige. Kunskap om dietens verkningsmekanismer saknas. I Sverige beräknas cirka 10 000 barn under 17 år ha epilepsi. Uppskattningsvis 200 av dessa skulle, på grund av otillräcklig effekt av läkemedel, kunna vara aktuella för behandling med ketogen kost.

Patientnytta

Randomiserade kontrollerade studier saknas. Resultaten från ett flertal okontrollerade studier visar dock att cirka hälften av barnen får en anfallsreduktion med mer än 50 procent under det första året. Efter 3-6 år gällde detta fortfarande för 43 procent av barnen. Viktminskning/tillväxthämning, njursten, förstoppning, diarré och illamående hör till de komplikationer som har rapporterats.

Etiska aspekter

Beslut om behandling måste alltid fattas av behandlande läkare i samråd med vårdnadshavare då barnen på grund av ålder och utvecklingsnivå inte kan delta i sådana beslut. Komplikationerna är ännu bristfälligt dokumenterade, men dessa får vägas mot möjligheterna till förbättring för en grupp patienter som har en mycket svårbemästrad sjukdom.

Ekonomiska aspekter

Hälsoekonomiska utvärderingar av metodens totala kostnader och kostnadseffektivitet saknas. Metoden medför ökade personalkostnader men kan samtidigt reducera läkemedelskostnaderna.

Kunskapsläge

Enligt Alerts bedömning finns det i dag ringa* vetenskaplig dokumentation om metodens nytta för patienterna. Det finns ingen* vetenskaplig dokumentation om kostnader och kostnadseffektivitet.

Det är angeläget att fortsatta utvärderingar av medicinska effekter, biverkningar och kostnader för ketogen kost kommer till stånd.

* Detta är en värdering av den vetenskapliga dokumentationens kvalitet och bevisvärde för den aktuella frågeställningen. Bedömningen görs på en fyrgradig skala; (1) god, (2) viss, (3) ringa eller (4) ingen.

Detta är Alertrådets sammanfattning och bedömning av kunskapsläget. Den bygger på en rapport som utarbetats vid SBU i samarbete med Per Åmark, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Alert bedrivs i samverkan mellan SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

Citera denna SBU Alert-rapport: SBU Alert. Ketogen kost vid epilepsi. Version 3. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. http://www.sbu.se

Publicerad: 1998-05-18 Uppdaterad: 2002-01-03
Sidan reviderad