Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av astma och KOL

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Utvärderingens syfte

Syftet har varit att utvärdera den vetenskapliga basen för tillgängliga behandlingar av astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) hos både vuxna och barn. Rapporten behandlar primärprevention, farmakologisk och kirurgisk behandling, patientutbildning, psykologiska metoder, rehabilitering, klimatterapi och alternativ medicin. Som bakgrund redovisas sjukdomarnas orsaker, förekomst, sjukvårdsutnyttjande och dödlighet. Samhällsekonomiska analyser samt kostnads-effektivitetsanalyser ingår också.

Tillvägagångssätt

Systematisk litteraturöversikt.

Insamling av primärdata

Systematisk litteraturgenomgång utgående från Medline 1996–1999, genomgång av referenslistor. För vissa avsnitt har sökningar också skett i Cochranebiblioteket, CATS, Cinahl, Embase, Psycinfo, Swemed och Spriline. Urval baserat på protokollsdefinierade kriterier.

Utgångspunkt för urval av data

Randomiserade kontrollerade studier, kontrollerade kliniska studier och metaanalyser av behandlingar med en uppföljningstid på minst tre månader. För att inkluderas i översikten krävdes att studien redovisade något av följande: symtom, dödlighet, hälsorelaterad livskvalitet, behov av ökad medicinering, akutbesök eller inläggning. De vetenskapliga arbetena har bedömts enligt särskild granskningsmall.

Genomgång av publikationen

Samtliga kapitel har genomgått omfattande diskussion i projektgruppen. Manuskriptet har reviderats av fem externa granskare och därefter behandlats i SBU:s styrelse och råd.

Relaterade länkar

Citera denna SBU-rapport: SBU. Behandling av astma och KOL. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2000. SBU-rapport nr 160. ISBN 91-87890-78-X.

Projektgrupp

 • Boman G (ordförande)
 • Bahtsevani C
 • Berg T
 • Eliasson M
 • Agenäs I
 • Almer H
 • Foucard T
 • Hedlin G
 • Hejdenberg K
 • Larsson K
 • Lindgren B
 • Löfdahl C-G
 • Nightingale R
 • Rak S
 • Sandström T
 • Skoogh B-E
 • Ström K
 • Sullivan M
 • Torén K
 • Tunsäter A
Sidan publicerad