Träning som terapi vid whiplash-associated disorders (WAD)

Här sammanfattar och kommenterar SBU en svensk systematisk översikt om whiplash-associated disorders, pisksnärtsskada på svenska, som publicerades september 2021 i Scandinavian Journal of Pain.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_09 Diarienr: SBU 2021/585 https://www.sbu.se/2022_09

Översiktens fråga

Vilken effekt har träningsterapi på smärta och funktion hos personer med whiplash-associated disorders (WAD)?

SBU:s kommentar till översikten

SBU delar författarnas bedömning att evidensläget är svagt. Träning har i andra sammanhang visat sig ha positiva effekter, men vad gäller WAD bedömer SBU att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna dra slutsatser om effekter av träning som terapi. Det behövs fler studier med samma typ av patienter, samma intervention och som mäter samma sak för att det ska vara möjligt att dra tillräckligt säkra slutsatser om effekten.

Kommenterad systematisk översikt

Chrcanovic B, Larsson J, Malmström EM, Westergren H, Häggman-Henrikson B. Exercise therapy for whiplash-associated disorders: a systematic review and meta-analysis. Scand J Pain. 2022;22(2):232-61. Available from: https://doi.org/10.1515/sjpain-2021-0064.

Publicerad: 2021-09-27

Senaste sökning: 2020-01-13

Sidan publicerad