Signs of Safety

En modell för utredning och uppföljning av barns trygghet och säkerhet

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som undersöker det vetenskapliga stödet för SofS (Signs of Safety). SofS är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning i den sociala barnavården (socialtjänstens individ- och familjeverksamhet gentemot barn och unga).

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_05 Diarienr: SBU 2021/525 https://www.sbu.se/2022_05

Översiktens fråga

Om, hur, för vem och under vilka omständigheter fungerar Signs of Safety för att på ett säkert sätt minska antalet placerade eller återplacerade barn i samhällsvård och öka antalet barn som återförenas med sin familj?

SBU:s svar på frågan

Översiktsförfattarna sammanfattar att det finns lite forskning på effekten av SofS och att den forskning som finns har brister. Vid en evidensgradering landar därför översiktsförfattarna på den lägsta evidensnivån. SBU konstaterar att denna bedömning av det vetenskapliga underlaget är rimlig.

 

Kommenterad systematisk översikt

Sheehan L, O'Donnell C, Brand SL, et al. (2018). Signs of Safety: Findings from a mixed-methods systematic review focussed on reducing the need for children to be in care. Cardif: CASCADE; 2018. [accessed Feb 10 2022] Available from: https://assets.ctfassets.net/7swdj0fkojyi/2d9bU5LbiYQIUkiMy4MkMC/
d1dd7ba5b7bc457880e3fdfed631570a/SoS_systematic_review_GD_Edit_v3.pdf

Publicerad: Nov 2018 av What Works Centre for Children´s Social Care

Senaste sökning: Juni 2018

Sidan publicerad