Psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2019_11 Diarienr: SBU 2019/233 https://www.sbu.se/2019_11

Liknande publikationer

SBU:s sammanfattning

Rapporten redogör för insatser som kan förebygga att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) utvecklas hos vuxna som upplevt en traumatisk händelse. Det är möjligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus minskar risken för PTSD-symtom och PTSD-diagnos hos vuxna när det ges inom en månad efter den traumatiska händelsen, men evidensen varierar beroende på vilken annan insats man jämför med och vid vilken tidpunkt resultaten har mätts. Det gick inte att bedöma de övriga förebyggande insatsernas effekter. Det behövs fler studier med hög kvalitet och nya angreppssätt.

SBU:s kommentar

  • NICE-rapporten visar att det saknas tydlig kunskap om vilka insatser som kan förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna, trots att man granskar en mängd olika typer av insatser. Dessa förebyggande insatser är relevanta även i en svensk kontext.
  • NICE-rapporten fann att kognitivt beteendeterapi (KBT) med traumafokus minskade både PTSD-symtom och risken för att insjukna i PTSD när det ges inom en månad efter den traumatiska händelsen. Men effekterna av KBT med traumafokus var inte konsistenta över tid eller mellan olika jämförelser (se Tabell 1 och 2, Bilaga 1). Det är därför oklart hur stark evidensen för den förebyggande insatsen är.
  • Effekten av KBT med traumafokus baseras på ett litet antal studier där majoriteten av deltagarna hade akut stressyndrom (ASD, se Faktaruta 2) eller PTSD-symtom när den förebyggande behandlingen påbörjades. Denna population representerar troligtvis inte alla som upplevt en traumatisk händelse så effekterna kanske inte kan generaliseras för hela gruppen.
  • I NICE-rapporten består den förebyggande insatsen KBT med traumafokus av flera olika terapiformer som kognitiv terapi, cognitive processing therapy, compassion focused therapy, exponering eller förlängd exponering (eng. prolonged exposure), virtual reality exposure therapy, imagery rehearsal therapy, mindfulnessbaserad kognitiv terapi och narrative exposure therapy (NET). Det är inte säkert att de olika terapiformerna skulle uppnå liknande resutat om de hade utvärderats var för sig.
  • Effekten av debriefing för att förebygga PTSD hos vuxna går inte att bedöma, men enskilda studier pekar på att debriefing kan vara skadligt eftersom ingen behandling alls gav bättre effekter på PTSD-symtom än debriefing.
  • Det hälsoekonomiska underlaget är otillräckligt för att SBU ska kunna bedöma metodernas kostnadseffektivitet i en svensk kontext.
  • NICE konstaterar att evidensen för de undersökta insatserna generellt är låg men ger inga rekommendationer för framtida forskning. SBU anser att det behövs mer forskning som utvecklar och testar flera olika typer av före­byggande insatser. Man behöver förstå enskilda komponenter i de förebyggande insatser som har effekt för att kunna bygga upp effektivare insatser. Man bör också studera hur de specifika symtomen på PTSD varierar över tid för att ta reda på bästa tidpunkten för att sätta in förebyggande insatser. Det skulle också vara värdefullt att undersöka behandling av specifika symtom, få mer kunskap kring samsjuklighet och utreda om det är möjligt med screening för att identifiera personer som har nytta av förebyggande insatser.
  • NICE använder bortfall (det vill säga alla avhopp) från insatsen som ett mått på insatsens acceptabilitet. Men följsamhet och bortfall är ganska enkelspåriga indikationer på acceptans. Många andra saker kan påverka dessa beteenden. Exempelvis kan en insats vara så krävande eller komplicerad att patienten inte vill påbörja behandlingen eller att terapeuten inte vill erbjuda den. Framtida forskning behöver ta större hänsyn till bieffekter av insatserna och rikta större fokus på acceptans för insatsen, både för patient och terapeut.

Kommenterad rapport

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-traumatic stress disorder: [C] Evidence reviews for psychological, psychosocial and other non-pharmacological interventions for the prevention of PTSD in adults. NICE guideline NG116 Evidence reviews. December 2018.

Sidan publicerad