Insatser för att stötta personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få en anställning

SBU kommenterar en finsk systematisk översikt från 2019. Översiktens författare har utvärderat insatser menade att stödja personer med intellektuella funktionsnedsättningar till arbete och anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Insatserna är bland annat utbildning, arbetsträning, stödperson och tekniska hjälpmedel. Det primära utfallet i de insatser som ges till personer med intellektuella funktionsnedsättningar i övergången till arbetslivet är ökad anställningsgrad.

Kommenterad systematisk översikt

Nevala N, Pehkonen I, Teittinen A, Vesala HT, Pörtfors P, Anttila H. The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review. J Occup Rehabil 2019;29:773-802

Publicerad: 2019-05-16
Senaste litteratursökning: 2019-05-02

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2021-04-28
Rapportnr: 2021_01
Diarienr: SBU 2020/178
https://www.sbu.se/2021_01