Främjar Reablement förmågan till vardagsaktiviteter?

Här sammanfattar, bedömer och kommenterar SBU två systematiska översikter om Reablement.

Översikterna visar kunskapsläget om effekter av Reablement när insatsen erbjuds till personer i eget ordinärt boende respektive i särskilda boenden för äldre.

I båda översikterna kommer författarna fram till att det vetenskapliga underlagt inte räcker för att dra säkra slutsatser om effekterna av Reablement, och efterlyser fler väl utförda studier på området. SBU delar i stort sett samma uppfattning, men har kommentarer till båda översikterna.

Rapporterna har utförts inom ramen SBU:s regeringsuppdrag om kommunal hälso- och sjukvård i vilket myndigheten samarbetar med Socialstyrelsen.