Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) vid lungsvikt (ARDS)

Dödligheten vid akut svår lungsvikt (ARDS) blir lägre då patienten får andningshjälp med så kallad V-V ECMO än då man enbart sätter in konventionell mekanisk ventilation, med respirator. Det konstaterar SBU som sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt av forskning kring sådan andningshjälp som inkluderar syresättning av blodet.

V-V ECMO, venovenös extrakorporeal membranoxygenering, är en modifierad hjärt-lungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Patienterna är ofta vakna och kan kommunicera. 

I Sverige utförs V-V ECMO främst vid 3–4 center. Ett center har ett mobilt team med utrustning, som med några timmars varsel kan inleda behandlingen på ett annat sjukhus och sedan transportera patienten under pågående ECMO till fortsatt, specialiserad vård.

Det är utifrån denna översikt oklart om det är bäst att använda ECMO sent i sjukdomsförloppet, då patientens liv är i omedelbar fara, eller om ECMO bör inledas tidigare. Dödligheten mättes här som 60 dagars överlevnad

Översiktens resultat gäller specialiserade ECMO-center och kan inte generaliseras till sjukhus med få patienter med ARDS.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-02-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 2020_01
Diarienr: SBU 2019/232
https://www.sbu.se/2020_01