Kartläggning av insatser inom socialtjänsten för funktionstillstånd och funktionshinder

Identifiering av systematiska översikter och bedömning av risk för bias

Detta är en uppdatering av en tidigare kartläggning som publicerats av SBU år 2020 (nr 305). Initiativ till uppdateringen har tagits tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen samt regionala samverkansstrukturer (RSS).

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Syftet med denna rapport är att uppdatera kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser som kan erbjudas inom socialtjänsten för funktionstillstånd och funktionshinder. Rapporten är en uppdatering av den tidigare rapport som publicerats av SBU år 2020 (nr 305). Initiativ till uppdateringen har tagits tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen samt regionala samverkansstrukturer (RSS). Underlaget är tänkt att utgöra ett underlag till den fortsatta utvecklingen av Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.

I rapporten har systematiska översikter publicerade under 2021 och 2022 gällande arbetsmetoder och insatser för området identifierats, granskats och sammanställts i form av en evidenskarta.

Citera denna rapport

SBU. Kartläggning av insatser inom socialtjänsten för funktionstillstånd och funktionshinder: identifiering av systematiska översikter och bedömning av risk för bias. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Bereder 367. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/367

Evidenskarta

I SBU:s evidenskartor presenterar vi de forskningsstudier som finns för ett specifikt forskningsområde. Vanligtvis inkluderas enbart systematiska översikter, men i vissa evidenskartor ingår även primärstudier. Studierna i evidenskartan presenteras vanligen utifrån population, intervention/insats och utfall, men det kan även variera utifrån ämnesområde.

Kartläggning av insatser inom socialtjänsten för funktionstillstånd och funktionshinder Identifiering av systematiska översikter och bedömning av risk för bias

Projektgrupp

Sakkunniga

Inga externa sakkunniga anlitades för denna rapport då den är en uppdatering av tidigare rapport där sakkunniga medverkat.

SBU

  • Susanna Larsson Tholén, projektledare
  • Göran Bertilsson, biträdande projektledare
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Annika Bring, projektstöd
  • Annicka Hedman, projektstöd
  • Maja Kärrman Fredriksson, Informationsspecialist
  • Maral Jolstedt, projektstöd
  • Rebecca Silverstein, projektstöd
  • Sofia Tranaeus, projektansvarig chef
Sidan publicerad