Evidensbaserad äldrevård – En inventering av det vetenskapliga underlaget

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

I denna rapport redovisas resultatet av en omfattande litteraturgenomgång i syfte att kartlägga (men ej värdera) den publicerade behandlingslitteraturen inom 18 olika utvalda områden som är av betydelse inom äldrevården, det vill säga för patienter över 65 år. Syftet har bland anna varit att ge ett underlag för SBU:s prioritering av angelägna utvärderingsprojekt inom äldrevården.

Ladda ner rapport

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2003-01-01
Rapportnr: 163