Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Bakgrund

SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för ett definierat antal tillstånds- och åtgärdsrader (TÅ-rader) för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Nationella riktlinjer för rörelseorganen omfattar områdena osteoporos, artros, reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. SBU har i huvudsak tagit fram underlag för sjukdomsområdena osteoporos och artros. Arbetet har även omfattat hälsoekonomiska utvärderingar för artros, reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Metodik för framtagande av vetenskapligt underlag

I ett förberedande arbete genomfördes en systematisk kartläggning av aktuella och relevanta systematiska översikter och riktlinjer för samtliga frågeställningar och sjukdomsområden. Systematiska översikter eftersöktes i databaserna PubMed, Embase, Cochrane Library under perioden mars-april 2018 och omfattade totalt ca 20 000 sökträffar. Riktlinjer och systematiska översikter matchades mot respektive TÅ-rad. Om en aktuell systematisk översikt identifierades och bedömes vara relevant samt ha låg eller medelhög risk för bias användes denna i först hand. För TÅ-rader där ingen systematisk översikt gick att identifiera användes SBU:s metodik för utvärderingar om detta var tillämpligt.

Resultat

SBU har tagit fram 43 beredningsunderlag. Under projektets gång har 6 av dessa kommit att utgå som underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Därför redovisas här 37 beredningsunderlag inom områdena osteoporos och artros. Av dessa underlag har 7 visserligen utgått ur den slutliga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men vi har valt att inkludera dem i denna rapport med märkningen utgått. SBU har även tagit fram 20 hälsoekonomiska underlag varav 7 har utgått ur den slutliga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Citera denna rapport:

SBU. Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 313. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/313

Publicerad: Rapportnr: 313 Diarienr: SBU 2017/944 https://www.sbu.se/313
Sidan publicerad