Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

Underlag till Socialstyrelsen

Sammanfattning

Bakgrund

I denna rapport redovisas det vetenskapliga underlaget som tagits fram till Socialstyrelsen avseende olika metoders träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer hos män med ett PSA-värde mellan 1 och 10 μg/L.

Metod

Genom en systematisk litteratursökning och litteraturgranskning identifierades 16 studier av medelhög kvalitet som svarade på denna rapports urvalskriterier. Dessa studier inkluderade män med ett PSA-värde mellan 1 och 10 μg/L som inte tidigare diagnostiserats med prostatacancer. Resultaten i studierna har sammanvägts narrativt och evidensgraderats med hjälp av evidengraderingssystemet GRADE.

Resultat

Alla studierna har undersökt den diagnostiska träffsäkerheten för ett eller flera tilläggstester till PSA för att diagnostisera prostatacancer definierat som Gleasonsumma ≥6 eller Gleasonsumma ≥7. Det finns inget rapporterat i någon av studierna om metoden påverkar överlevnaden. Den diagnostiska träffsäkerheten är huvudsakligen redovisad med måttet arean under en ROC-kurva (receiver operating characteristics), förkortat AUC, ett mått som sträcker sig mellan 0 och 1, där 1 betyder att testet har 100 procents träffsäkerhet.

I studierna ligger AUC för de studerade testerna mellan 0,42 och 0,83. Flera av testerna har dock studerats i få studier eller med få individer, vilket medför att det vetenskapliga underlagets evidensstyrka blir otillräckligt eller begränsat. För några metoder, Prostate Health Index (PHI), PSA-kvot och % p2PSA, fann vi däremot ett måttligt starkt vetenskapligt underlag, där medelvärdena för AUC i de inkluderade studierna var 0,67–0,79, 0,4–0,72, respektive 0,67–0,77, för att detektera Gleasonsumma ≥6.

Diskussion

Trots att resultaten inte visar någon väsentligt förbättrad träffsäkerhet jämfört med enbart ett PSA-test, antyder de att metoderna skulle kunna öka träffsäkerheten i diagnostiken av prostatacancer för en population med PSA 1–10 μg/L. För att få en säkrare bild av olika metoders träffsäkerhet att diagnostisera prostatacancer hos män med ett PSA-värde mellan 1 och 10 μg/L, behövs fler välkontrollerade och välbeskrivna studier där undersökt population, metod och resultat redovisas på ett transparant och tydligt sätt.

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2018-02-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 275
https://www.sbu.se/275

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Charlotte Becker, docent, Klinisk kemi, Region Skåne, Malmö
  • Ove Andrén, professor, överläkare, Urologkliniken, Örebro Universitetssjukhus

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Sigurd Vitols, projektledare
  • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Susanne Gustafsson, informationsspecialist

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Tilläggsmetoder till PSA-test för diagnostik av prostatacancer

Sidan publicerad