Prioriterade utfall för behandlingsstudier gällande provocerad vulvodyni (vestibulit)

I ett SBU-projekt har patienter, vårdpersonal och forskare från 22 länder svarat på vad de tycker är viktiga utfall för framtida forskning om provocerad vulvodyni. Resultatet är sex utfall som anses vara så viktiga att de bör mätas i alla studier.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Sammanfattning

Huvudresultat

Projektet bestod av två delar, en del där de utfall som används i forskningsstudier systematiskt identifierades och sammanställdes och en del där utfallen prioriterades av relevanta aktörer (patienter, vårdpersonal och forskare). Metoden för att prioritera utfall är hämtad från organisationen Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET) Initiative. Totalt prioriterades sex utfall (Tabell 1).

Tabell 1 Prioriterade utfall (Core Outcome Set).
UtfallFörklaring
Smärta vid införande av föremål i vagina (ej sexuellt) Smärta i samband med att ett föremål, så som tampong, spekulum eller vaginal dilator/stav, förs in i slidan.
Smärta vid vaginalt sex Smärta i samband med sexuella aktiviteter vilka involverar vaginal penetration.
Provocerad smärta vid beröring i vulva Smärta runt slidöppning (vulva) som uppkommer vid tryck/beröring i underlivet.
Smärtans inverkan på livet I vilken grad smärtan inverkar på ens liv, det vill säga i den utsträckning smärtan gör att man avstår att göra saker man egentligen vill.
Smärtans inverkan på sexlivet Grad av inverkan på sexlivet orsakat av smärta.
Sexuell funktion I vilken grad man kan ha sex och uppleva njutning.

Ytterligare två utfall, smärtrelaterad ångest samt bäckenbottenmuskulaturens funktion, lyftes fram som centrala och önskvärda att mäta i så stor utsträckning som möjligt. Utöver dessa två utfall lyftes ytterligare tre. Dessa tre utfall ansågs också vara centrala att mäta i kliniska behandlingsstudier oavsett tillstånd, men är inte specifikt kopplade till provocerad vulvodyni (Tabell 2).

Tabell 2 Andra viktiga utfall.
UtfallFörklaring
Utfall som ansågs viktiga att mäta i så stor utsträckning som möjligt:
Smärtrelaterad ångest Känslor av oro, ångest och anspänning kopplat till smärtan.
Bäckenbottenmuskulaturens funktion Förmågan att spänna och slappna av musklerna i bäckenbotten.
Utfall som alltid ansågs viktiga att mäta i alla kliniska behandlingsstudier:
Förbättring efter behandling Skattning av förbättring under/efter behandling.
Tillfredsställelse med behandlingen Skattning av hur nöjd man är med behandlingen.
Biverkningar Biverkningar orsakade av behandlingen.

Metod och resultat

Identifiering av utfall i forskning

Utifrån de studier som identifierades i SBU:s rapport från år 2021 och senare publicerade randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) samt registrerade protokoll i databasen Clinical Trials sammanställdes en lista på 63 unika utfall som används. Utöver dessa lades ytterligare sex utfall till av deltagare i arbetsgruppen. Det innebär att totalt 69 utfall inkluderades i prioriteringsprocessen.

Framtagande av ett Core Outcome Set

Prioriteringen av utfall gjordes genom en individuell del med två enkäter utifrån Delfimetodik och ett avslutande digitalt konsensusmöte. För att möjliggöra internationell medverkan översattes allt material till engelska och information om projektet spreds såväl inom Sverige som internationellt.

Deltagarna hade ett eller flera av följande perspektiv:

 • Har eller har haft provocerad vulvodyni (vestibulit).
 • Anhörig/partner till någon som har eller har haft provocerad vulvodyni (vestibulit) eller annan relevant koppling.
 • Vårdpersonal (exempelvis, läkare, fysioterapeut, psykolog, sexolog, barnmorska).
 • Forskare.

Totalt anmälde 463 personer intresse till att delta, varav 221 internationella deltagare. Totalt svarade 319 personer på Enkät 1 och 231 personer på Enkät 2.

På konsensusmötet medverkade 18 personer, samtliga perspektiv utom anhöriga fanns representerade. Deltagarna kom från 10 olika länder i Europa, Nordamerika och Asien. Under mötet kom deltagarna överens om sex utfall som ansågs vara så viktiga att de bör mätas i alla studier (Tabell 1). Utöver det ville gruppen även lyfta ytterligare fem utfall (Tabell 2).

Deltagarna i konsensusmötet valde att lyfta utfall som ansågs specifika för just provocerad vulvodyni. Tre av utfallen berör sex och sexlivet (smärta vid vaginalt sex, smärtans inverkan på sexlivet och sexuell funktion). Här motiverades betydelsen av att prioritera flera utfall utifrån tillståndets stora påverkan på sex och sexlivet och att utfallen kompletterar varandra genom att mäta olika aspekter.

Utfallen smärta vid införande av föremål i vagina (ej sexuellt) och smärta vid vaginalt sex lyftes som viktiga att inkludera som två separata utfall, detta då det finns stora skillnader för kvinnan, både fysiskt och psykiskt, i dessa situationer. Även smärta vid beröring i vulva prioriterades då denna ansågs vara av vidare karaktär en de två tidigare. Smärtans påverkan på livet prioriterades som ett utfall vilket mer direkt speglar tillståndets påverkan på livet.

Läs hela rapporten

SBU vill tacka alla som varit involverade i eller hjälpt till att sprida information om projektet, speciellt till alla er som medverkat i prioriteringen.

Citera denna rapport:

SBU. Prioriterade utfall för behandlingsstudier gällande provocerad vulvodyni (vestibulit). Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Bereder 362. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/362.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Nina Bohm-Starke, docent, gynekolog, överläkare, Kvinnokliniken Danderyds sjukhus/Karolinska Institutet
 • Caroline Pukall, professor, psykolog, sexolog, Queen’s University Kanada
 • Susanna Kempe, patientsakkunnig, barnmorska

SBU

 • Christel Hellberg (projektledare)
 • Marie Österberg (projektledare)
 • Maria Ahlberg (projektadministratör)
 • Ann Kristine Jonsson (informationsspecialist)
 • Sofia Tranæus (avdelningschef)

 

Övriga medverkande från SBU:

 • Helena Domeij
 • Lena Wallgren
 • Sophie Werkö
Sidan publicerad