Prediktionsmodeller för karies och parodontit

I denna rapport granskas vetenskapliga studier som har utvärderat prediktionsmodeller för karies och parodontit. Resultaten visar att det vetenskapliga underlaget inte räcker till för att bedöma tillförlitligheten för någon prediktionsmodell för karies eller parodontit.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Karies och parodontit är sjukdomar som drabbar tand respektive tandens stödjevävnad. Karies är världens vanligaste icke överförbara sjukdom och parodontit (tandlossningssjukdom) räknas som den sjätte vanligaste icke överförbara sjukdomen. Både karies och parodontit är vanliga orsaker till tandförlust.

För att fånga upp individer med risk för att utveckla en specifik sjukdom exempelvis karies eller parodontit, kan man ta hjälp av en prediktionsmodell som kan förutse prognosen för den enskilda individen och vara ett stöd vid det kliniska beslutsfattandet. För att vara praktiskt användbar ska en sådan prediktionsmodell framför allt vara träffsäker och tillförlitlig.

Vilka studier ligger till grund för resultaten?

För att fånga upp alla vetenskapliga studier som studerat en prediktionsmodell för karies eller parodontit genomfördes litteratursökningar i slutet av 2023 och början av 2024. Efter en granskning av den litteratur som sökningen gav identifierades en systematisk översikt och ytterligare tio primärstudier som studerat prediktionsmodeller för karies, och en systematisk översikt som studerat prediktionsmodeller för parodontit. Alla de kliniska studier som på detta sätt identifierades visade sig ha alltför stora metodologiska brister. Det vetenskapliga underlaget räcker därför inte till för att bedöma om det finns ett vetenskapligt stöd för någon prediktionsmodell för vare sig karies eller parodontit.

SBU. Prediktionsmodeller för karies och parodontit. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU Utvärderar 375. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/375

Publicerad: Rapportnr: 375 Diarienr: SBU2023/1092 ISBN: 978-91-987555-4-1 https://www.sbu.se/375

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Björn Klinge, Professor emeritus, Malmö universitet
  • Peggy Näsman, med. Dr, Karolinska Institutet
  • Svante Twetman, Professor emeritus, Köpenhamns universitet

Kansli

  • Helena Domeij, projektledare och odontologiskt sakkunnig
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Maja Kärrman-Fredriksson, informationsspecialist
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Sofia Tranæus, projektansvarig chef
Sidan publicerad