Könsdysfori hos barn och unga

En kunskapskartläggning

SBU har fått regeringens uppdrag ((S2019/03053/FS) Socialdepartementet) att göra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori.

Detta är en sammanställning av den litteratur som avhandlar ämnena för denna rapport. Vi har inte bedömt studiernas kvalitet eller risk för bias och därför kan ingen sammanvägning av resultaten eller evidensbedömning göras. Sammanställningen kan dock ligga till grund för en senare utvärdering av evidensen.

 • Vi har inte funnit någon vetenskaplig litteratur som förklarar det senaste decenniets ökning av antalet barn och unga som söker på grund av könsdysfori.
 • Vi har inte kunnat identifiera någon studie som belyser om förekomsten (prevalensen) av könsdysfori har förändrats över tid och inte heller någon studie rörande eventuella förändringar av faktorer i samhället som kan förklara ökningen.
 • Det finns få studier om könsbekräftande kirurgisk behandling av barn och ungdomar och det är bara enstaka studier som omnämner genital kirurgi hos barn och unga.
 • Vi har endast kunnat identifiera enstaka studier rörande effekter över längre tid av könsbekräftande behandling hos barn och unga, särskilt för de grupper som tillkommit under det senaste decenniet.
 • Den vetenskapliga aktiviteten inom området är hög och en stor andel av de studier som identifierats i denna rapport är publicerade under 2019.
 • Litteraturen består i huvudsak av observationsstudier av patientserier varav en mindre andel är före- och efterstudier. Likaså är en mindre andel av studierna på något sätt kontrollerade. Inga relevanta randomiserade kontrollerade studier har identifierats.
 • Vi har inte hittat någon sammantagen svensk information om hur stor andel av de barn och unga som söker för könsdysfori
  • som får diagnosen transsexualism
  • som påbörjar pubertetsfördröjande behandling
  • som börjar med könsbekräftande hormonbehandling
  • som genomgår könsbekräftande kirurgi av olika slag.

 

Citera denna rapport:

SBU. Könsdysfori hos barn och unga. En kunskapskartläggning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 307. ISBN 978-91-88437-49-5.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2019-12-20
Errata
Rapportnr: 307
Diarienr: SBU 2019/427
https://www.sbu.se/307